HMS MEDITATIES hoofdstuk 2
INLEIDING

INHOUD

Voorwoord

2 Inleiding
2.1 Het lijden
2.2 Opheffing van het lijden
2.3 De zegeningen
2.4 De methoden
2.5 Initiatie

3. Meister Eckhart
Hier en Nu

4. Levend Zen

5. Hemel en aarde
oefeningen

6. Vraag &
Antwoord

7. Heel het Leven

 8. De Drie
Initiaties

9. Het Unlimited
Project

10. Zeven Stappen
naar Verlichting

 

1. De orientatie staat aan het begin van de spirituele Weg. Het is de fase waarin je overal kijkt, luistert, proeft en ervaart. Je stelt je op de hoogte van wat de verschillende spirituele richtingen „zoal te bieden hebben". Onbevooroordeeld laat je de dingen op je af komen, zodat zij ook werkelijk iets in je kunnen bewerkstelligen. Voel wat ze je doen. Probeer inzicht te krijgen in wat ze werkelijk bedoelen. Staan ze in dienst van eigenbelang, macht, geldelijk gewin, de prestatiemaatschappij of van oprechtheid, onzelfzuchtigheid en opgaan in het Goddelijke? Ga ermee aan de slag, zodat je weet of deze bepaalde richting werkelijk iets bij je weet los te maken. Kijk of de praktijk ervan een haalbare kaart is. Vergelijk tenslotte en maak een keuze. Heb je die gemaakt, beperk je dan tot die keuze en ga ermee de diepte in.

HET LIJDEN

2. Dit boek is een kennismaking met de belangrijkste meditaties, oefeningen en programma’s zoals deze in de loop van de tijd door mij zijn geadviseerd. Herstel van contakt met de werkelijkheid is waar het om draait. De vraag „wat is mijn werkelijkheid" is dan cruciaal. Eerlijk zelfonderzoek is de basis van alle verdere stappen. Het begint met het voelen van de pijn van de afgescheidenheid van je diepste Wezen, het besef onbewust met je kleine ik te zijn geidentificeerd, het voortdurend door gedachten, emoties en begeerten op sleeptouw genomen te worden en je geisoleerd-zijn van je naaste omgeving en de natuur. Hoe meer je dit in je diepte toelaat, des te sterker je verlangen naar Thuiskomst, ten diepste jeZelf te mogen zijn en het opgaan in het Uiteindelijke. Het verlangen is de noodzakelijke drijfveren voor verdieping, zonder welke geen spiritueel leven mogelijk is.

De oorzaak van het lijden: het vervreemd-zijn van je ware Zelf -
"Hemel" - (vertikaal) en het geisoleerd-zijn van je
omgeving - aarde - (horizontaal).

OPHEFFING VAN HET LIJDEN

3. Opheffing van je (existentiŽle) lijden - het „op jezelf teruggeworpen-zijn" - bestaat uit het beeindigen van je vervreemding en geisoleerdheid. Het inzicht, dat je deel bent van het Geheel - je Geest als deel van de Grote Geest en je lichaam als deel van de aarde - is daarbij beslissend. Je ziet je in, dat invoegen in de context van het Leven de weg is om je uit je lijden te verlossen. Verlangen naar thuiskomst ligt eraan ten grondslag. Weet je je in te voegen in het grote Geheel, deel je in zijn meerwaarde. Het „tweevoudig geworteld-zijn" is daarom de kern van onze spirituele praktijk. De kern ervan is, dat je pas heel bent, wanneer je zowel in harmonie met je ware Zelf - dusdanig, dat dit Zelf je Midden, je nieuwe identiteit is - alsook met de aarde bent. Pas wanneer het Zijn de plaats van het hebben heeft ingenomen, waardoor het laatste aan je periferie is komen te liggen, kan er sprake zijn van een echte transformatie.

4. Hoe wezenlijker je verlangen, des te minder je interesse in bevrijding, verlossing, groei, succes of verlichting en des te meer het deel te willen zijn van het Geheel. Je streeft niet naar iets persoonlijks, iets „voor jezelf", maar naar integratie. Het Zijn Zelf is het oerverlangen van de mensheid, het leven naar, in en vanuit een context. Niets naar je toehalen, gebruiken voor je eigen doelstellingen of strevingen dus. Dit kan uiterst subtiel liggen. Heel concreet: gaat het er in meditatie - bijvoorbeeld in het zitten - om het zitten-zelf, of om via het zitten tot bewustzijnsverruiming te komen? Is het zitten instrumenteel, of een waarde in zichzelf? Maak ik contakt met de aarde om iets mee te bereiken of zit ik er gewoon om - via het voelend gewaarzijn - deel van uit te maken? Niet het „zitten zelf", maar de motivatie erachter blijkt doorslaggevend te zijn. In Zen zit men bijvoorbeeld om verlicht te worden. Met alle respect voor deze inspirerende traditie, is zijn uitgangspunt toch niet zuiver genoeg. Om niet te spreken van „spiritualiteit in dienst van de prestatie", de manier waarop „big buisiness" tegenwoordig „God in dienst van winst, profijt en macht" probeert te stellen, het treurige dieptepunt van onze cultuur. Daarom is deze tijd er een van de scheiding der geesten. Stel ik mij in dienst van het Geheel, of probeer ik het Geheel achter mijn eigen karretje te spannen?

Opheffing van het lijden: leven in harmonie met
"Hemel" en aarde

DE ZEGENINGEN

5. Dit is een boek voor de oprechten, degenen met zuivere intenties, de Godsvrienden, degenen die intens verlangen naar eenheid. De zegeningen die hier uit voortkomen zijn meer dan je kunt bevatten. Door je in te voegen, deel je in de overvloed van „Hemel" en aarde. Zij geven je oneindig veel meer, dan dat je ooit zelf bij elkaar kunt schrapen. „Open je en je zult geschonken worden". Bewustzijnsverruiming, helder inzicht, innerlijke vrijheid, vreugde, een meerwaarde aan energie, optimale vitaliteit, verbondenheid en mededogen zijn de uitkomsten van je overgave aan het grote Geheel. Het kleine zelf, dat wat daarvoor nog „op zichzelf teruggeworpen was", heeft nu zijn plaats - een zinvolle context - gevonden. In plaats van het centrum te zijn - zelfbetrokkenheid - is het nu aan de periferie komen te liggen. Het „ik" is functioneel, dienstbaar geworden aan het Zelf. Vandaar dat HET criterium voor Zijn het loslaten van het hebben (de begeerte, de ophoping, het teveel) is. Aan het hebben herkent men het Zijn. Alleen dan is er sprake van wat men „metanoia", „transformatie", „bekering" en „wedergeboorte" noemt. Al het andere is pseudo.

In plaats van "op jezelf teruggeworpen zijn" delen in de overvloed
van "Hemel" en aarde.

DE METHODEN

6. Hoewel methoden slechts hulpmiddelen zijn en je je er niet (opnieuw) mee moet vereenzelvigen - door je hele heil ervan afhankelijk te maken - kunnen zij erg nuttig zijn om je te helpen dichter bij jeZelf te komen. Aangezien het gaat om jezelf te openen ten aanzien van je diepste Wezen (vertikaal) en de natuur (horizontaal), zijn vooral die methoden geschikt die de eenheid met je Wortels helpen herstellen. Het inzicht, dat datgene waar je naar verlangt er van alle eeuwigheid Is, is daarbij doorslaggevend. De „vis is nooit uit het water geweest", het enige wat je dus hoeft „te doen", is dat te beseffen, om je er vervolgens voor open te stellen. Hoe sterker je verlangen naar heelzijn, des te vol-lediger die eenwording zal zijn. Alle methoden brengen je slechts daar, waar je reeds Bent. Het is dus zaak, dat je op het juiste moment - wanneer je Aangekomen Bent - alles loslaat wat je even daarvoor nog hielp er te komen.

7. De belangrijkste methoden zijn hier bij elkaar gebracht. Centraal staat het „tweevoudig geworteld-zijn". Ononderbroken leven in eenheid met „Hemel" en aarde, is de ultieme vervulling in dit leven. Meditatie helpt je je afstemming te verfijnen en te verdiepen, dusdanig dat de Werkelijkheid van „Hemel" en aarde je eerste natuur wordt. De innerlijke fluistering (mantra) „deel van het Geheel" en voortdurende lichaams- en omgevings-contaktoefeningen: voelend gewaarzijn kunnen je daarbij helpen. Dit wordt aangevuld met Levend Zen, de Hemel & Aarde oefeningen (Qi Gong vrije stijl), Heel het Leven, de HMS Meditaties, de emotionele zelfintegratie (ESI) en het persoonlijke gezondheidsplan. Breng je de essentie hiervan - PIP - consequent in praktijk, valt heelheid - spiritueel, emotioneel en lichamelijk - je ten deel. Wat er verder ook moge gebeuren, DIT kan „men" je nooit meer afnemen. Je ziet bovendien, dat bewustwording, persoonlijke groei en onzelfzuchtigheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, zij vormen een „drieŽenheid". In de overstap van onwetendheid - het gevangen zijn in gedachten, emoties en verlangens - naar het vinden van jeZelf - je Midden - verspringt je kleine zelf - dat wat zoŽven nog centraal stond, naar de periferie. Niet het ego, het hebben, maar het Zijn blijkt het „middelpunt van het universum" te zijn. Aangezien het Zijn alles omvat, is het die dimensie van waaruit je je schaduw - alles wat je in je leven verdrongen hebt - alsnog kunt integreren.

De "drieŽenheid" van bewustwording, persoonlijke groei en onzelfzuchtigheid

INITIATIE

8. Verlang je ernaar je gehele leven in dienst te stellen van „Hemel en aarde", staan verschillende mogelijkheden voor je open. Op basis van het hier gepresenteerde programma besluit je je verder te engageren. De verschillende religieuze tradities reiken genoeg voorbeelden aan, om je een idee te geven van „de Weg". Sannyasins in het Hindoeisme, monniken in Boeddhisme en Christendom en Soefi’s in de Islam zijn voorbeelden voor diegenen die „geroepen zijn". Het grote verschil met hen echter is, dat mijn benadering - De Oorspronkelijke Traditie - het tegelijkertijd geworteld zijn in het Uiteindelijke („God") alsook in de aarde omvat. Het verbindt het vertikale met het horizontale, het mannelijke met het vrouwelijke, het licht met het duister. Om de verbondenheid met de aarde te accentueren heb ik mijn studenten daarom „Greenie’s" genoemd. Hun drijfveer is dienstbaarheid. Hun training omvat verdere bewustwording, persoonlijke integratie en optimale vitaliteit. Er staan daarvoor verschillende programma’s - zoals Het Unlimited Project - open. In de laatste hoofdstukken vind je hier voorbeelden van.

"In overgave aan het Uiteindelijke en geworteld in de aarde, zet ik mij volledig in voor de heelheid van het bestaan - mijzelf,
de natuur en mijn medemensen"

Home

© 2000 Copyright by Han Marie Stiekema
Last update: 11/24/04