THE ORIGINAL TRADITION
of the
UNIVERSAL COSMIC MOTHER

 


Link Existential Consciousness

Deze pagina wordt nog vertaald. Zie middenstuk in het Nederlands

 

ECO-SPIRITUALITY-NL
From a Cosmic-Evolutionary perspective

1.
Science tries to explain the universe. What always intrigued me, though, was "what is there before the universe?" In 1977 - through "my" unique Threefold Cosmic Realization - I got the definitive answer. Beyond the universe there is Absolute Nothingness. The surprise: in the self-same Eternal Moment Nothingness is giving birth to the Eternal Light. Darkness and Light appear to be two "sides of the same coin". Religion has identified itself with Light only, calling it "God". The relationship with the Bottomless Dark Primordial Maternal (No)Ground got lost.
Link Threefold Cosmic Realization

ETERNAL NOTHINGNESS

 

 

2.
Back to science. I was very happy to learn that recently it came to a similar conclusion (S.Hawking). Everything "is created" out of Nothingness, the latter says. It postulates a "Cosmic Vacuum", as the Origin of all. It even suggests the existence of a Divine Dimension. The CERN-laboratory in Geneva is obsessed with finding a Divine Field ("Higgs field") or particle. It could lead to a unified world view, in which the Vacuum is the Birthgiver of both "God" and the universe.
Link The Supreme Design
COSMIC DIMENSIONS OF CREATION AND DESTRUCTION

3.
Hinduism postulates that the "Trimurti" is the Origin of the universe. It consists of Creation ("Brahma"), Destruction ("Shiva") and Preservation ("Vishnu"). The key question - once again - is "what is beyond these Cosmic Forces?" Are they just coming "out of the blue?". They do. This Primordial Nothingness is called "Cosmic Womb" or "Mother". Out of Her Bottomlessness "Birth and Death" are originating. Together they constitute a dynamic balance - Her Cosmic "Law" - that rules all levels of existence. It is also called "Mother's Web of Life", corresponding with the Hindu-concept of preservation.
Link Great Night

 

 

4.
(Western) religion, through its Creator-God identifies itself with creation-only. The Realm of Destruction is left out or left to the "Devil". This dualistic concept has given rise to the "eternal" struggle between "good and evil". The Reality is different though. Birth and Death are two opposite, yet complimentary Cosmic Forces. Their dynamic balance determine the fate of our universe. Everything is subjected to them: galaxies, stars, the earth, nature, civilizations, societies and people.
Link God is All-Inclusive
5.
One of the most intrigueing research is the relationship between gravity and dark matter. What can help here is the concept of creation expanding itself until it reaches a "turning-point". There, all centrifugal energy/power is exhausted. It thus comes under the influence of the Vacuum's ("Mother's") Destructive Power. The latter being equal to what scientists call "gravity". Matter deprived of its energy becoming dark matter, moving back centripetally from the "periphery" to the "center". It corresponds with the ancient notion of the Cosmic Womb from which everything is born, while at the same time returning to its Origin.
Link The Supreme Design
 

 

6.
The processes on earth run parallel to those of the Cosmos. I call this "Cosmic Evolution". At this stage it will be clear already, that the current controversy between science and religion with regard to the origination of the universe is an artificial one. Only Reality - and not a "holy" book -  can determine facts. Religion thus has to be replaced by spirituality, the Way to directly Realize the Divine. By doing so, there appears no any conflict between the outer approach (science) and the inner (spirituality). On the contrary, there appears to be unity between the Cosmic Realm and Evolution: "matter is born out of the Divine, while the Divine is born out of Nothingness".

(Celsus, Roman philosopher, 200 CE).

UNIVERSAL (HIGGS) FIELD

 

7.
According to science everything originates from the Cosmic Vacuum. From there steps or emanations occur. The first is the Universal Field ("Higgs"), which is analogue to the religious concept of the Eternal Light ("God"). This Realm includes the potential for the entire universe, it contains all further developments (can be compared to the human egg). The first "emanation" is that of virtual electro-magnetic waves. These waves appear and disappear into the Vacuum, uninterruptedly renewing the Field (The "Law of Birth and Death" being also valid for the Eternal Realm....). Through "spin" and interference energy is powered, through which virtual waves turn into real ones. Resonance between them cause the emergence of photons e.g. quanten. It is the beginning of materialization.   

MATERIALIZATION

 

 

8.
Resonance creates structures, patterns. New energy flows, through which more complex structures emerge. Feedback systems contribute to the origination of atoms and molecules. It is the beginning of (non-sentient) life. This is how evolution began. It is a proces of materialization out of a Divine Context. The latter can also be called "Cosmic Intelligence". Its discontinuous process....makes, that the further evolution is moved away from the Origin, the more "independent" it becomes. However, the Universal Field remains "in the background". Just like the Cosmic Force of Destruction. It means that life remains subjected to the Law of Birth and Death, a fact that nobody will deny. What is new is, that not "the survival of the fittest" is the main denominator to the fate of the universe (including us), but the interplay of Creation and Destruction is. Evolution is in Essence Cosmic, only on the surface it is co-determined by Darwinistic principles. 
Link The Supreme Design
COSMIC EVOLUTION
Moet nog vertaald worden

9.
In alle eeuwigheid is er de Grote Leegte. Zij is niet te begrijpen noch kan zij worden ervaren. Het beste nog is haar voor te stellen als een Niets, een Vacuum, een bodemloze Diepte waarin alles voortdurend verdwijnt en waaruit alles voortkomt. In het diepst van dit Onkenbare Duister, de Grote Vergetelheid, komt in het "omslagpunt" - zonder enige aktieve scheppingsdaad - het Zijn voort, de dragende dimensie van al het geschapene. Dit Grote Bewustzijn doordringt alles gelijkelijk en ononderbroken: de rotsen, de zeeŽn, de wolken, het gras, de dieren en de mensen met hun scheppingen.

Atheists stress the deepest possible Cosmic (religious...) Truth: There is Nothing...

 

The Eternal Feminine (J.W.Goethe) is the Origin of Eternal Regeneration on all levels of existence 10.
Cosmic: the Divine Light disappearing into Absolute Nothingness
Quantum: waves and particles "dying and being reborn"
Spiritually: the ego surrendering to the Cosmic Mother
Psychologically: thoughts coming and going
Physically: cell-regeneration

DEATH & REBIRTH RULING THE UNIVERSE!

11.
Gezien vanuit mijn model van evolutie is de tijd niet historisch/ lineair maar "concentrisch": alles komt voortdurend uit de Oorsprong voort en keert erin terug. Je kunt dit vergelijken met een ui: verschillende schillen of bolvormige lagen, alle na elkaar voortkomend uit een "middelpunt". De eerste laag of "manifestatie" is die van de oerenergie, onmiddellijk getransformeerd in en gevolgd door de vier elementen: lucht, vuur, aarde en water. De volgende schil is die van de micro-organismen en het plantenrijk. Als derde komt uit de Oorsprong de wereld der eencelligen en dieren voort. Terwijl de laatste manifestatie die der mensen is.

 

OVER DE NATUURLIJKE PLAATS DER SOORTEN
tegen hun kosmische achtergrond

ON THE NATURAL CLASSIFICATION OF SPECIES
against their Cosmic Background

12.
De hier geschilderde ontwikkeling gaat langs de lijn van de "sprongsgewijze geleidelijkheid". Elke nieuwe dimensie of manifestatie komt uit de Bron en het voorafgaande voort, waarbij deze bij zijn ontstaan - onmiddellijk en tegelijkertijd - een fundamenteel ander karakter krijgt. De beste illustratie hiervoor is de quantumsprong. Een atoom of molecuul wordt zolang (geleidelijkheid) energie toegevoerd, dat een grenssituatie bereikt wordt. Het minste is dan genoeg voor het verspringen van een of meerdere elektronen, waardoor binnen een fraktie een compleet ander molecuul ontstaat.
EVOLUTION
Simultaneously growing towards more complexity AND more simplicity

 

 

13.
The Elements
De eerste manifestatie is die van de oerenergie en de vier elementen: vuur, water, lucht en aarde. "Eerste manifestatie" betekent: als eerste uit het Zijn voortgekomen en als zodanig de concentrische laag die zich het dichtst bij de Bron bevindt. "Hemel" en "aarde" zijn dus niet zulke tegenstellingen zoals veelal wordt beweerd, maar kennen daarentegen de grootste intimiteit. Vandaar dat wij de elementen "oerkrachten" noemen: zij bevatten (nog) iets van de Oorsprong. Als eerste manifestatie van het Enkelvoudige dragen zij het karakter van de eenvoud. Ze zijn "rauw en onverwoestbaar, chaotisch en vernietigend"; zij vormen de eeuwig terugkerende kringloop van de oorspronkelijke massa. Het Kosmische klinkt er direkt in door; met ontzag ervaren we zowel de schoonheid als de verschrikking ervan. In traditionele culturen worden ze vereerd als de basis van het bestaan.

 

 

14.
Micro-Organisms/Plants
In een proces van vele honderden miljoenen jaren werd de tweede sprong voorbereid: die van de micro-organismen en het plantenrijk. Het is de tweede manifestatie. Ook deze concentrische laag bevindt zich nog dicht bij haar Oorsprong. Het plantenrijk leeft in een "oorspronkelijke onschuld", in een pure en natuurlijke staat. We projekteren er ons mystieke ideaal: een natuur zonder egoisme, zonder willen, weten en hebben (naar Eckhart). Haar stilte en schoonheid staan dicht bij het Goddelijke, zij zijn er een direkte weerspiegeling van. De bomen, de struiken en het gras "zijn er eenvoudig". En de bloemen geuren "zomaar", zonder (zelfzuchtige) bedoeling. In de natuur voelen we ons het dichtst bij het mysterie van het bestaan. Haar verborgen kracht geeft ons vreugde, zij doet ons herstellen en genezen. In de natuur vind je jezelf terug. Daarom voel je je er zo thuis. Vruchtbaar als zij is, neemt zij niets (van ons), zij geeft uitsluitend. Als tweede manifestatie van het Goddelijke is zij heilig.

THE POWER LIES IN THE ORIGIN

 

15.
Animals
Na de planten komen als derde manifestatie de dieren uit de Oorsprong voort. Zij vertegenwoordigen een leefvorm met grotere individualiteit en complexiteit. Tegenover het onlosmakelijk verband der planten treedt een meer of mindere vorm van samenwerking op de voorgrond. Een grote mate van sensitiviteit is hierbij een voorwaarde. Ook dieren bezitten (nog) iets van de oorspronkelijke onschuld: "zij doen maar". Hun aktiviteit is weliswaar meer "zelfgericht" als die van planten, maar is heilig bij het egoÔstische gedrag van mensen. Dieren zijn "vertederend", zij stemmen ons tot mildheid, speelsheid, vreugde en zorgzaamheid. Het is de wijze waarop het Goddelijke in dieren doorklinkt. In contakt met dieren - mits we er bewust voor open staan - openbaart zich daarom ons betere zelf, kom je dichter bij je eigen onschuld. Dit komt omdat ook dieren - net als de oerelementen en de planten - dichter bij het Goddelijke staan als wij.

16.
Humans
Als vierde en laatste manifestatie komen dan wij mensen. In tegenstelling tot wat wijzelf altijd gedacht hebben - de titel "de kroon der schepping" komt alleen van onszelf - blijken wij het verst van onze Oorsprong af te staan. Wij bevinden ons aan de periferie van de evolutie. Door vereenzelviging met ons "ik" (ego) leeft ieder van ons bovendien in zijn of haar eigen wereldje, afgesneden niet alleen van het Goddelijke in ons, maar ook van ons lichaam en als direkte uitbreiding daarvan: de natuur. De Westerse wereld loopt hierbij voorop. Na de eeuwenlange klopjacht op en vernietiging van al diegenen die Zelfrealisatie nastreefden (mystici, "ketters") of/en een direkte relatie met de natuur hadden („heidenen“, „heksen“, natuurvolken, indianen, traditionele culturen), werd voor eeuwen de "weg naar binnen" afgesneden. Er restte niets anders dan de weg naar buiten, de intellektuele en materiŽle expansie die, zoals wij nu dagelijks moeten ervaren, leidt naar vervreemding, innerlijke wanhoop en vernietiging van de natuur.

THE UNIVERSE (NATURE) IS SACRED
17.
Onze positie in de “buitenste schil” noem ik evolutionaire vervreemding. Hier ervaren wij de afstand ten opzichte van onze Bron, het op onszelf teruggeworpen zijn. Deze pijn van afgescheidenheid kan - mits erkend, gevoeld en bewust gemaakt - de weg terug aangeven. De uiterste periferie wordt dan tot omslagpunt, een uitnodiging tot inkeer. Daartoe is ons de mogelijkheid tot Zelfherinnering, Zelfrealisatie gegeven. (NB. De vorige lagen hebben het "herinneren" niet nodig, zij Zijn immers al voortdurend). Voor een bewuste geest betekent de evolutie daarom het voortdurend „teruggaan“ naar de Diepte om van daaruit voortdurend in de wereld herboren te worden. In de Diepte lossen alle identificaties voortdurend op. Terugkomend aan de oppervlakte verbind je je weer met de dingen van het leven. Zo gezien is het leven een discontinue voortgang.
18.
Alleen onwetenden worden uitsluitend door de gebeurtenissen - de periferie - bepaald. Voor hen is er de lineaire voortgang van de geschiedenis. Zij lijden onder het tijdsgebeuren. De tijd is echter gekoppeld aan een vernauwde vorm van bewustzijn. Het is te vergelijken met het kijken naar een wijds panorama. Met een verruimd bewustzijn zie je alles ineens en in hetzelfde moment. Er zit geen tijd tussen. Een beperkt bewustzijn daarentegen kan slechts brokstukken opnemen, hetgeen noodzakelijkerwijs achter elkaar moet gebeuren, waardoor de tijd zijn intrede doet. In bewustwording functioneer je op beide nivo’s tegelijkertijd. Je ziet de tijd verlopen in de eigen tijdeloze ruimte. De tijd is er wel, maar je wordt er niet door bepaald. Sommige „gewone“ ervaringen komen hier dicht bij. Als je ergens helemaal in op gaat - liefde bijvoorbeeld - dan is er geen besef van tijd. „De tijd vloog om“. Zij die daarom spreken van de de „wet van oorzaak en gevolg“, als zou deze het leven bepalen, zijn per definitie onbewust.


WE ARE COSMIC BEINGS
Just like plants and animals

We therefore don't need the "guidance", rules and morality of the established (patriarchal) religions

19.
The surprise is that zoology confirms the eco-spiritual world view. The masterly books of  Dr F. de Waal are of great help here. In his last* de Waal argues that morality is rooted in our own biological nature, rather than coming from religion. He convincingly proves that primates possess all the basic moral characteristics - like altruism, sense of justice, mutual help, empathy, social behavior, friendship - people also have. In many aspects they even excel us.   Morality is thus much older than religion. We therefore only have to follow our inner wisdom, he says. .

* F. de Waal "The Bonobo and the Atheist"

We are part of the earth
The earth is part of the universe
The universe is part of the Divine
The Divine is part of the Cosmic Mother

 

20.
The question is: what exactly is our natural self? Is it only a matter of brain function or certain hormones? Eco-spirituality emphasizes the Spirit as the Source of matter. The universe is ruled by Nothingness, giving birth to the Eternal Light, constituting a dynamic balance with the Destruction Force, through which the Web of Life - the universe - came into existence. All life is subjected to this "Cycle of Birth and Death". If this is so, then, aware (people) or pre-aware (animals) have inner knowledge about this. An example: being part of the "Web of Life" causes a deep intuition about the interconnectedness of all and everything. In earthly terms: both animals and people have a deep sense of the value of "community", of which they are a part. It is the source of social behaviour, sense of justice, mutual help and empathy. 
 

So, how to get out of this mess, while making "a next step in evolution" possible?

21.
This indeed, can be further diversified into all kinds of specific functions of our - animals' and people's - bodymind, e.g. brain functions and hormones. This doesn't mean people and animals are on the same level though. As I stated above, that of animals is higher....One factor has been overlooked. We, people, have an ego. It is the faculty of ours that has placed itself outside the natural order. Because it isn't part of the Whole, natural ethics has no influence on him. This confirms - without de Waal explicitly saying this - that animals are indeed closer to the Origin (of morality) than we do. An entity that has made himself "independent" - "that's nothing to do with ME" - sooner or later becomes destructive. It exists on its own, for its own. It is blowing itself up, at the expense of everything else. It is equal to cancer-growth.
Link Ego Catastrophy

 

 

22.
A big surprise. While re-discovering natural ethics for life, the guideline is derived from death. In the death-process the first "layer" (I portay human's personality as an onion) that disappears is thinking. Contrary to what we think ("I think, thus I am", R.Descartes) thinking is our most superficial function. "Without any thinking on his part, he jumped into the water and saved the child". F. de Waal, through his research among apes, confirms this. Motivation, morality, decision and behavior come from (intelligent) emotion and intuition, rationalization comes always afterwards. The second layer that is dropped off (by moving spontaneously towards the "center") is that of emotion. One experiences a wonderful inner peace. The third is body-awareness.

 

ONGOING HUMAN DEGENERATION
Cosmic Mother
The Divine
Body-Mind
Ego
Collective (Virtual) Addiction

Collapse
NEW CYCLE

Cosmic Mother
etc., etc.

23.
De Waal stresses the importance of the body with regard to communication and empathy among primates very much! In the dying process this is also dropped off, though. What is left is pure awareness. In Eastern spiritual tradition this is called "Satori". Finally, the latter is transcended into Full Enlightenment, the Divine, God. (The last Dimension, that of Absolute Nothingness isn't experienced in dying). These stages happen discontinuously, proving the multi-dimensional structure of our Being. In our effort to re- structure our New Ethics, we take this existential hierarchy as our guideline, and indeed in opposite sequence. First there is the Realm of the Divine, then that of our True Self, then of body-awareness, then of (intelligent) emotion, then of thinking....
Link Book of the Dead
THE NEW ETHICS

24.
In our pursuit to Restore the Wholeness of Life, cosmic (spiritual) insight, history, science, psychology, sociology, ecology and  zoology (primatology according to Dr. F. de Waal) are forming a happy alliance. But before moving to the "grand final" where the pillars of ECO- SPIRITUALITY will be elaborated, an excursion to the historical events, that led to dogmatic religious morality, seems appropriate.
Link The Shattered West

25.
In order to rule the world, the Christian Church destroyed e.g. incorporated all previous spiritual ("pagan") heritage, in order to prove its claim of unique revelation. People's (direct!) link with Heaven, with the earth and with their communities were cut, in favor of the "Good News". Natural morality, values, norms were replaced by Church doctrines. Later on this system of surrogate ethics, coming from above ("God") were completed by rationalizations of social philosophers. The result: a morality not from within - not out of inner wisdom - but an artificial autoritarian one from without, one that only could be maintained by combined Church and State oppression.
Link Existential Consciousness

Religion is the denial of the inherent goodness of people

It uses its concept of God in order to suppress the Living God

Religion (Christianity) is deeply anti-religious

26.
By the way: controverses between morality out of one's own nature or coming from God - hot topics in the USA - are only relevant, with regard to the "Christian God" (or any other patriarchal "God"). From a Cosmic perspective this controversy is artificial e.g. non-sensical, for the whole universe is the content of Divine Space.....  the Divine is the innermost core of every creature. Thus "morality from within" is not contradictory to Divine inspiration. On the contrary, in Essence they are the same.

27.
Frans de Waal emphasizes that humans share personal morality with primates, in such a way, that they are on an equal level....Both are related to community values. This holds only in case of smaller units, like humans had in the beginning of their evolution (and which are still valid). With regard to large populations, biological based morality proves to be insufficient, though. That's why we humans need to extend our consciousness, in order to re-create a New Ethics
Link MatriTalks

28.
To separate the earth from Heaven is an error. Spirituality AND science tell us, that these two are intimately interwoven. The medieval saying "As above, so below" is thus fully alive. Provided one understands it the cosmic way! It has to take literally, to an extent, that earthly structures and organizations are in the image of the Cosmos. The former should reflect the latter. It immediately touches the core of morality. One might say that the abandonment of being part of the Whole, is the root cause of all evil. Once being aware of it, the responsibility of Restoring the Wholeness of Life cannot be evaded anymore.

 

THE SEVEN PILLARS of
ECO-SPIRITUALITY

Cosmic Womb
(Vacuum)
The Divine
Web of Life
Matricentrism
Birth and Death
Green Men & Wise Women
Healing

29.
Cosmic Womb
Bottomless Abyss
Birthgiver of God and the universe
Origin of Cosmic (Natural) Law
Vessel of Abundance
Is All-Embracing
Fathomless Mystery of Life
Also called "Holy Grail"
We are longing for Her, because She is longing for us
Providing security
Includes birth and death
Eliminates existential Angst
Destroys the ego
Grants us our True Self
Inspiration for a "maternal" (holistic) world view
Inclusivity, peace, justice, love and harmony with nature
Refuge to the deprived, those who suffer, those who are exploited, those who are oppressed
Source of joy and gratitude
JAI MATA DI
Link Black Madonna Shrine

30.
The Divine
Eternal Light
"Son" of the Cosmic Mother
Omni-present
Transcendental AND Immanent
We are in It; It is in us
Our True Nature
Cosmic Space, in which rocks, rivers, clouds, plants, animals and people live on an equal basis
Source of limitless compassion
While Enlightened you love somebody far away the same way as someone next to you
Source of inspiration to mystics of all traditions
The subject of the most beautiful writings ever written
Link Threefold Cosmic Realization

31.
Web of Life
Interconnectedness of all life
Also called the universe
In his latest book F. de Waal elaborates on ethics
What is the goal?
Ethics, as a system in which morals are applied, should reflect the Realm in which it actually is embedded
Everything is part of the Cosmic Whole
Science emphasizes the quanten world
On a social level both primates and humans relate to each other through the community
Animal and human community is a pre-condition for ethics
It is the context for social rules, empathy for others, healing of broken relations, protest against injustice....(De Waal)
On the other hand, if a society is built on the ego - like ours - no ethics can ever be implemented.
Therefore, our main mission is to restore the cosmic inspired, human community. I call this "CommunityDemocracy"
Link The Wholistic Transformation (German)

ETHICS IS TO LIVE IN HARMONY WITH THE COSMOS

32.
Matricentrism
F. de Waal stresses the central position of women - especially the Mama's - in primate Bonobo society
They are the guardians of peace, harmony, reconciliation, justice, healing, support, proper sharing etc.
(This doesn't mean  men don't have these qualities!)
In human society - within the realm of the household and the community - women (mothers) - fulfil the same role
While De Waal doesn't dare to accept the consequences, stressing that our patriarchal society has no alternative
I, on the other hand, have the opposite view
Apart from the general tendency toward more involvement of women in the workplace
Which unfortunately is based on ego-ambition and not on care for the Whole,
there are plenty examples, where women (mothers) are central in the community.
I support this by proposing a alternative social structure based on matricentrism.
Link The Mosuo

33.
Birth and Death

The universe is ruled by the Cosmic Forces of Birth and Death. The "aim" is to maintain a dynamic BALANCE on all levels of existence. 
Our personal lives are not an exception to this rule. Instead of escaping - indeed a futile attempt - like Buddhism does, we have to fully accept Reality As It Is.
It means applying this Law to our individual AND social lives.
First we should be VERY grateful, that the Cosmos ("Womb") is giving us the chance of getting rid of our ego's.
No any religion in history was able to do this. There was always plenty of opportunity for the ego to identify itself.
E.g. priests pretend to be "men of God", having exchanged their former life through clinging to something new.
The "reborn" of Christian fundamentalism only change identification, like a new coat. The ego within hasn't disappeared.
Only Absolute Nothingness can destroy it. 
On the social level cosmic "Birth and Death" invites us to balance our economies.
Capitalism is based on limitless accumulation at the expense of the Whole.
Our New Ethics considers this a (grave) "sin" against the Cosmos.
Link Birth and Death

34.
Green Men & Wise Women

In ancient times they were the Sons and Daughters of the Original Cosmic Mother
Dying and resurrecting ("vegetation"ī) Gods
Symbol of Renewal and Regeneration (Tammuz, Osiris, Attis, Dionysos)
Lady (Goddess) and Her Beasts
Symbolizing unity with nature
The Divine Immanent
In Hellenistic Mystery Religions
they were the Gods and Goddesses of Heaven, Earth and the Underworld
Together with initiates seeking for the Cosmic Mother (Kybele, Isis, Demeter) in order to get rid of their ego's
Christian Church subsequently monopolized spiritual Regeneration by making humanity depending on a single savior (Jesus)
Persecuting everybody ("heretics", "pagans", women) who still strived for personal Renewal
Revival took place in the Middle Ages
Parzival as Green Man
In Islam Green Man is embodied by Al-Khidr, the only saint who equals Mohammed
Shiva, Lao Tze and Maitreya Buddha are Green Men too.
Abundant Green Men carvings you'll find on Gothic churches
Wise Women were demonized by the Church as "Sheela-Na-Gigs", ugly women, displaying their vulvas, symbol of sin and ruin.
Recently, resurrection took place through the Original Tradition.
Both Green Men and Wise Women embodying Divine Incarnation.
They are the hopefuls to the current global crisis
Link European Green Men & Wise Women Network

LIVING THE SEVEN STEPS WILL GREATLY CONTRIBUTE TO A FULFILLING LIFE

35.
Healing

We are all interconnected, living in the self-same Cosmic Space.
Not surprisingly, thus, that  F. de Waal finds the materialization of this on the bodily level.
The existence of mirroring neurones confirm, that both animals (primates, dolphins, elephants) and humans can feel the pain of others.
De Waal has countless moving examples in his book, proving that  empathy, altruism, mutual help and healing were there long before humanity "invented" its morals.
I myself once experienced a wounded swan, crashed by a car on a busy road, while its partner staying close to him/her.
Healing each other is basic to both animals and humans. Even plants do it. That's why healing is fundamental to ECO-SPIRITUALITY.
On the personal level I (freely) offer a program to optimize health, prevent disease and even (indirectly) curing chronic disorder.
It is called the Personal Health Plan, consisting of 10 self-help steps and can be found in the internet.*
We even offer "Stone Age Therapy for Modern (Wo)man (Chinese Guasha Therapy) proving that even most "primitive" approaches can be very succesful ("The Power lies in the Origin").
On the social level I promote A New Health Care system, consisting of 3 concentric layers: Self Help, Holistic and Technological Medicine (in this sequence) respectively.

* www.vitalworld.org
www.meihan-guasha.nl

36.
Epilogue

ECO-SPIRITUALITY is an integrated Whole, based on a meaningful interconnection between all levels of existence.
It reconciles conflicting views, inherent to the dualistic patriarchal religious and social systems.
It is therefore "a New Step in Evolution", based on holistic values, like interconnectedness, solidarity, mutual support, peace, justice and harmony with nature.
Everybody, regardless cultural, religious, gender and social status is invited to share its universal values.

Han Marie Stiekema
Founder

Most of the Links you will find in the Index-page

Back to Index

home
In order to have a full overview of the work,
we recommend you to first going back to the beginning of
Han Marie Stiekema's website.
Please, click HOME and proceed from there
.


1997-2012 © Copyright Han Marie Stiekema. All rights reserved.
Everyone may use this website as a source of inspiration. However, since it
is freely given, no-one can claim, copy or derive any text, rights,
position or status from this website.

Last revising: 05/14/13