Omni-versen
Hoofdstuk 3
Contemplatie

1.
Erkentelijkheid

2.
Opdracht

3.
Contemplatie

4.
Eenwording

5.
Uitnodiging

6.
Hemel op
aarde

7.
Leven Zoals
Het Is

8.
De Heilige Vallei

9.
Dankbaarheid

1. Een willekeurige verzameling „treffers". Je kunt ze overdenken, overpeinzen, maar ook je dusdanig openen dat je Hart geraakt wordt. Ik heb zelf meermalen mogen ervaren hoe woorden, als je werkelijk openstaat voor „wat er Achter zit" je in een fractie kunnen openbreken. Elk moment kan de opening naar het Grote Moment zijn. Om de weg hiertoe te bereiden, je akker vruchtbaar te maken, ga daarvoor recht zitten in je stoel. Dit vanwege de zo noodzakelijke helderheid. Vervolgens stem je af op het contakt dat je lichaam maakt met de stoel, dit vanwege de evenzo belangrijke gevoelstroom. In deze houding ontspan je je. Na korte tijd kom je in de „grondhouding", de toestand van ontvangende aandacht. Doet vervolgens een tekst je wat, leg het boek weg en geef ruimte aan datgene wat opgeroepen is.

 

2.
je leven is geen proces
immers processen spelen zich af
in jouw ruimte
„gedachten gaan door je heen"
zegt de Nederlandse taal
als gedachten door jou heengaan
wie ben jij dan?

3.
kijk naar buiten
de bomen, de vogels en de zonnestralen
alles in dezelfde ruimte
daar zit Zij achter
kijk naar binnen
je gedachten, voorstellingen en je wensen
alles in dezelfde ruimte
daar zit Zij achter

4.
nu je
je toch verloren voelt
verlies jezelf in Haar
nooit heeft de Geborgenheid je ook maar
voor een fractie ooit verlaten
het Ware Thuis is het Geheel Andere
Waarvanuit je Bent
dat is Het

5.
zij die bezig zijn met het „beeld van God"
vereren niet Het
maar uitsluitend hun eigen wensen
dromen en verlangens
afgesneden van de levende Bron
vervangen zij Deze
door de „levendigheid" van hun zoeken

6.
sommigen zeggen:
de tegendelen
vullen elkaar aan
ik zeg je echter:
man en vrouw
licht en donker
zomer en winter
liefde en haat
zijn alle volmaakt
in zichZelf

7.
ik heb het reeds gezegd
het leven is dus geen proces
je bent je karma niet
de tijd speelt zich af in het Tijdeloze
als je dus van hier naar daar gaat
ben je geen Steek verder gekomen

 8.
doe niets
om je lijden te verzachten
als de nood het hoogst is
wees helderbewust en open...
dan

9.
harmonie voor de Harmonie is illusie
liefde voor de Liefde is gif
inzicht voor het Weten is eigendunk
geven voor het Delen is zelfbedrog

10.
op aarde zijn
de „grote godsdiensten"
Zijn tegenspelers
zij trachten Het te dienen
door geslotenheid en exclusiviteit
Het Is echter inclusief en open
het wachten is op een Nieuwe Traditie
die Het spiegelt zoals Het Is
groot mededogen heb ik met diegenen
die „Hem" altijd gediend
maar nooit gekend hebben

11.
religies die
Hemel en aarde altijd
onderdrukt
en vervolgd hebben
moeten berouw tonen

12.
moet je jezelf opvullen
ken je de Leegte niet
vooral „meesters" hebben er last van
je bent pas echt verlicht
wanneer je de Verlichting
voorbij bent

13.
kom je er Achter
ken je alles van binnenuit
dan kom je in het gras, de berm, het riet
jeZelf tegen
of je nu loopt, fietst, danst, vrijt of zwemt
geef je helemaal
je bent door de Stilte bewogen
jij en Zij zijn elkaars
vreugde

14.
het Onkenbare
de Ondoorgrondelijke Duisternis
is de Moeder van het bestaan
in het diepste van Haar Schoot
ontstaat Het
de Ongeboren Transparantie
het Licht dat niet van deze wereld is

15.
scheppingswellust ontspringt aan
gene zijde van
Haar duizelingwekkend diepste Vacuum
wat ben jij daarentegen toch geremd
aarzel niet en spring!
neem deel aan de orgie van het leven

16.
je bent
rots met de rotsen
plant met de planten
vis met de vissen
slang met de slangen
dolfijn met de dolfijnen
hond met de honden
aap met de apen
mens met de mensen
er is niets
wat je niet bent

17.
leef je leven voordat
het geleefd is
immers de pijn van de Overgang is
een niet geleefd leven
alles wat je niet gegeven hebt
krijg je terug

18.
op zoek naar het bijzondere
zul je Haar nooit vinden
Zij Is Niets Bijzonders
wil je Haar bezitten
dan scheept Zij je af met een fooi
wil je koning zijn wees dan een slaaf

19.
in Haar tuin met je spelen
is Haar leven en Haar lust
als Zij moe is
haalt Zij je echter weer naar Huis
Zij begrijpt echt heel goed
waarom jij „Haar" dan
een spelbreker vindt

20.
leef je in de Werkelijkheid of
in zijn afgeleide
als je Het niet weet, weet je het niet
weet je Het wel
dan is het verschil ondragelijk
als je Het denkt te weten
dan ben je verloren

21.
ben je in gedachten
staat alles in feite op zijn kop
ben je „in de wolken" komt alles
„op zijn pootjes terecht" zeg je
waarlijk
Zij bekijkt je met een glimlach

22.
als Het in je doorbreekt
dan laat je lichaam je dat weten
vier de huiver, de vreugde, het genot
de trilling en de traan
je lichaam: het voertuig van de Geest

23.
alleen diegenen die in Eenheid
met Het leven
ja die aan Het gelijk zijn
Het Zijn dus Niet-Zijn
bij hen komt het spreken op
onbegrijpelijke wijze uit
Zijn heilige Stilte
komt er zo iemand op je Weg
luister dan naar Hem of Haar

24.
een ieder die zijn Afkomst kent
weet dat hij gezonden is
vrijblijvendheid is de vrije onbekend
spreek, zing, dans, werk, heb lief en geef
doe alles in Haar Naam
je bent niet uit jezelf
heb je soms je eigen lichaam gemaakt
je Hart, je ziel of je gedachten?

25.
herstel de zorg, het respekt en de eerbied
voor Haar mystieke lichaam, de natuur
het is een eredienst aan Haar

 26.
ongewild is de natuur
de spiegel voor de huidige tijd
goeroe boven alle goeroe’s
laat zij niet op pijnlijke wijze
je onwetendheid, je zelfzucht
en je onverschilligheid zien?
contempleer je gebrek aan helderheid
de vervreemding van je lichaam,
jeZelf en je natuurlijke omgeving
je hebben als het onvermogen tot Zijn
en je gevoelsarmoede
„wat je niet voelt dat raakt je niet"

27.
Haar Ruimte is
jouw kostbaarste goed
hier heeft alles zijn natuurlijke gang
je innerlijke ruimte verstikken
met je ophopingen
„spiritueel", psychologisch of materieel
is daarom een hoofdzonde tegen het leven
spiritueel leven en ongelimiteerde groei
zijn onverenigbaar

28.
zolang je jeZelf blijft invullen
is er voor Haar geen plaats

29.
het Leven-Zelf is
de zin van het bestaan
als je Erin opgenomen bent
heb je Het gevonden
denk je er nog steeds over na
dan sta je Er buiten
wanneer je vol overgave danst
(werkt, rent, liefhebt, geniet)
komt de vraag naar de zin
van het dansen niet in je op
er is geen „zin"
buiten het dansen zelf

30.
ook hebben de dingen
geen betekenis
betekenis is het (brein)filter tussen
jou en de werkelijkheid
het denken is een functie van je afgescheidenheid

31.
komen de dingen direct en onvervormd
tot je dan zijn zij vrij van jouw projecties
zonder een moment na te denken...
(„ik denk niet, dus Ik Ben")
is extase, actie vanuit het Hart, oorspronkelijk leven
elk Moment vernieuwt het leven
zich dan met jou

32.
zij die een Geest en lichaam
met Haar zijn
zijn Haar woordvoerders hier op aarde
de planten, de wolken en de rotsen
gaf Zij ieder reeds een eigen taal
de dieren eveneens
daarom luister met je gehele Hart
naar hun boodschap

ook de mensen zijn Haar evenbeeld
de meeste hebben zich echter vervreemd
van hun (tweevoudige) Oorsprong

33.
je sterven is de liefdeskus
van het Uiteindelijke
de overgang naar het Grote Leven
zoals je weet
elk Moment van sterven is een Eeuwigheid
seconden van berouw
over het niet geleefde leven
lijken tijdeloos, het „vagevuur" of
een „grenzeloze" hel
in werkelijkheid wordt ieder
zonder uitzondering
binnen fracties in Haar Vreugde en
Alomvattende Liefde opgenomen
deze is op zijn beurt het voorportaal van
De Grote Vergetelheid
„ben je er"
dan zul je Het niet weten

34.
als je niet weet te sterven
zijn er ook geen „vorige levens"

35.
het leven komt
zonder enige scheppingsdaad
uit Haar voort en keert
onophoudelijk in Haar terug
als Niet-Schepper is Zij niet verantwoordelijk
voor jouw niet-acceptatie van het leven
hou daarom op Haar je problemen
ongeluk, verwachtingen
hoop, frustratie, angst en vrees
toe te schrijven

36.
Zij verlangt niet van iedereen
om zonder houvast te leven
ben je bang voor je innerlijke Leegte
geef je over en Zij zal Zich
over je ontfermen

37.
niemand heeft ooit persoonlijk
het monopolie
van „God op aarde" gekregen
daarentegen is iedereen en alles
in Essentie Goddelijk

38.
Zij heeft geen bedoelingen
noch wil Zij iets
de meeste religies vergissen zich
op dit punt
zij denken Zijn „bedoelingen" te
kennen
of zij brengen je ertoe
Zijn „wil" te volbrengen
wat zij proberen is "Hem" voor hun
karretje te spannen
hoed jezelf voor hen
ware spiritualiteit kent geen "God"

39.
blinde overgave
aan het Onvoorwaardelijke
weten waar je werkelijk geborgen bent
het Onkreukbare volgen
zonder enig aarzelen of voorbehoud
dienstbaar zijn zonder te weten
wat gevraagd wordt

40.
alles en iedereen wordt door Haar
op volmaakt spontane wijze
aan het het eind van ieders levenscyclus
teruggehaald, bevrijd, verlost
religies die zich dit proces toe-eigenen
(waar zijn zij in hemelsnaam bang voor....)
of je anderszins manipuleren
verstoren Haar natuurlijke orde

41.
leef het leven
dat het een lust is
als je alles zelf in de hand houdt
houd je niets over

42.
het leven is niet te definieren
doe je dat wel
misken je Haar werkelijkheid
het is de valse start van vele religies
organisaties en groeperingen
als de wortels niet gezond zijn
is alles wat daar uit groeit
onvruchtbaar

43.
leef je met een houvast
prima
maar pretendeer dan niet
de Waarheid in pacht te hebben

44.
ieder mens is tweevoudig geworteld
met zijn geest in Haar Geest
en met zijn lichaam in Haar lichaam, de natuur
traditioneel noem je dit
„het tweevoudig geworteld-zijn
in Hemel en aarde"

45.
ben je afgestemd
dan komen „Hemel en aarde" samen
in het Hart
alwaar zij overstromen
het is het centrum
van inzicht, liefde en kracht

46.
dienstbaarheid
aan Hemel en aan aarde
ziedaar
de hoogste vervolmaking
„invoegen" is de noodzakelijke stap
om deel van het Geheel te kunnen zijn
al het andere is gewoon
niet goed genoeg

47.
je uit gemakzucht dingen
aan laten leunen
terwille van je voordeel
zaken blijven doen
anderen meesleuren in waar je
zelf niet voor kiezen zou
terwille van je overtuiging
het met de waarheid niet zo nauw nemen
er de draai aan geven die jou het beste past
(al die dingen waar je zelf bijstaat)
jeZelf-zijn is daarentegen:
niets doen tegen beter
weten in

48.
je lijden is het contaktverlies
met de Werkelijkheid, met jeZelf
het Uiteindelijke, je lichaam en de natuur
het onbewuste deel van je psyche en je medemens
opgesloten in je eigen wereldje
sta je overal naast
de meeste mensen zijn buitenbeentjes

49.
Zij staat altijd achter je
doe dus een stap terug en je zult Haar kennen
kom tot jeZelf en laat je oppervlakte los
kom tot je Ware Zelf en laat het Zelf los
kom tot het Licht en het Ware Zelf vloeit in
ga op in de Transparantie en het Licht lost op
Waar nu ontmoet je Haar?

50.
hoe herken je nu
de goddelijke Vonk in je?
het Ware Zelf is „als je er achter
komt"
een nieuwe dimensie die je nog niet kende
de helderbewuste aanwezigheid
stabiel, een verankering voor je ik
het innerlijke stiltepunt
leeg van gedachten en vol mededogen

51.
onderscheidt het van een populaire
constructie met dezelfde naam
dit „ware zelf" is een onderdeel van je persoonlijkheid
een gemanipuleerde vergaarbak
van „spirituele" en geidealiseerde projecties
abstracties, wensen, dromen en voorstellingen

52.
ego is het onbewust
geidentificeerd-zijn met je eigen zelfbeeld
het is de toestand van zelfbetrokkenheid
zonder dat je dit beseft
ongemerkt
ben je de slaaf van je gedachten
emoties en begeerten.

53.
ego
de schim van onbewustheid
non-existent vanaf het eerste moment
van helderheid en aandacht
er is dus niets
mis met je zelfbeeld, je gedachten
emoties of begeerten
ben je bewust dan
zul je uit alles wat zich voordoet leren

54.
zonder de pijn
van afgescheidenheid
geen motor achter je bewustwording
wees dus blij met je
„niet bestaande" ego

55.
diep in jeZelf
ben je onpersoonlijk
alles is toeval of niets
is toeval
een tussenweg is er niet
als je het kwade buitensluit
zal het bezit van je nemen
kom je er achter
dan Zie je het

56.
Het heeft je toegerust met logisch denken
dat gaat lineair
je lichaam volgt de kringloop van geboren worden
en teruggang naar de Bron
terwijl je geest de ruimte is waarin zich alles afspeelt
je opgave in dit leven is het lineaire
het cyclische en het ruimtelijke te integreren
alleen als het lineaire (het verstand) wortelt in
het cyclische (de aarde) en in de Ruimte (de „Hemel")
kan de samenleving genezen

57.
treden leiders eigenmachtig op
graven zij hun eigen graf
nu alles opschuift naar de top
zal het gewicht van de basis
zich onherroepelijk laten gelden
hoe gist het reeds onder de oppervlakte
van gedane zaken
het wachten is nu op de ommekeer

58.
alles komt voort uit de Leegte
Stilte brengt actie voort
de cycloon wervelt vanuit zijn centrum
hoe leger nu de Essentie des te krachtiger
de energie die daaruit voortkomt
keert Zij in in het diepste van Zichzelf
wordt daaruit de wereld geboren
daarom: keer ook jij naar binnen
ontledig jezelf totaal en
je zult onweerstaanbaar zijn

59.
alles wat in jou naar bovenkomt
ben jij
door het liefdevol te omarmen
valt het van je af
loslaten kun je alleen dat
wat je eerst toegelaten hebt

60.
aandacht hebben voor
omzetten naar
het in-aandacht-zijn
dan...

61.
wees mild
leef het leven zoals het is
ben je helderbewust
aanwezig: prima
ben je jeZelf
weer even vergeten: even goed
een Godsnar
glimlacht om zichzelf

62.
Alomtegenwoordigheid
vreugde en triomf
ziedaar je Ware Natuur

63.
Niets Is

TERUG

1999 Copyright by Han M. Stiekema.
Last update:12/11/17