Omni-versen
Hoofdstuk 1
Erkentelijkheid

 

1. "In het begin van mijn carriŤre (1972) had ik amper benul van "spiritualiteit". Integendeel, nadat mij religie als kind was opgedrongen, had ik alles wat ermee te maken had resoluut verworpen.

2. Kort daarna stuurde Je mij een wijze man met Jouw voorspelling over mijn toekomstige missie, bestaande uit de Parcival-legende als de onderliggende dynamiek ("archetype") van mijn hele spirituele leven. 

3. Ik was er een beetje lacherig over, aangezien dit voor mij als uit een andere wereld kwam. Ik schonk er dan ook totaal geen aandacht aan. Na korte tijd was ik het "incident" vergeten.

4. Ondertussen schonk Je mij buitengewone talenten als (holistisch) arts, ten bate van vele. De energie die je mij schonk was wel besteed. Met niet aflatend enthousiasme zette ik mij in voor de natuurgeneeskunde.

5. In de persoonlijke relatie had ik echter nog veel te leren. Dit was evenredig met wat ik allemaal "moest verduren", hetgeen niet gering was. In het diepst van mijn ellende kwam Jij mij toen te hulp.

6. Niet dat ik dat als een "aanwijzing van boven" ervoer. In die tijd had ik helemaal geen vermoeden, dat Jij of wie dan ook daar achter zat. Pas nu - achteraf dus - besef ik dat ik als deel gestuurd werd door het Geheel.

7. Je hielp mij een nieuwe stap in bewustwording te zetten door mij Karl Graf DŁrckheim op mijn pad te sturen, hij die mij de Weg van het Ontwaken (Zen) leerde c.q. de ontdekking van mijn ware Zelf.

8. Daarna - terwijl ik tussen het spreekuur rust nam - toonde Je mij Jouw Graalsvisioen (1974), iets wat mij ten diepste ontroerde. De betekenis: "Ontwaakt!, herstructureer je leven en dien de ander" zou de richtlijn voor mijn hele verdere leven worden.

9. Pas veel later beseffende, dat het Jouw Boodschap aan de wereld bevatte. Dit werd enige tijd gevolgd - eveneens zonder enig toedoen van mijzelf - door Jouw instructies met betrekking tot het schrijven van de Ultieme Soetra (1976).

10. Toen, dankzij Je onvoorstelbare Genade (en via Bhagwan Shree Rajneesh) schonk Je mij plotseling en totaal onverwachts de unieke Drievoudige Realisatie, bestaande uit de uitwissing van mijn hele bestaan ("Het Absolute Niets"), onmiddellijk gevolgd door oplossing in Jouw Eeuwig Lichtlichaam ("Allesomvattende Verlichting"), samen met het afdalen in de Onderwereld, hetgeen Jouw Vernietigingslichaam is ("Het Grote Sterven") (1977).

11. Of dit nog niet genoeg was, schonk je mij tien jaar van ononderbroken gelukzaligheid (1977-1987), verschillende andere Grote Ervaringen en een zorgeloos leven - levend in het Eeuwige Moment (als een "kind in God's tuin) - waarin ik rondtrok als een "godsnar".

12. Aan die onschuld kwam echter een einde. Zoals voorspeld door het Visioen liet Je mij vervolgens vele jaren intens lijden (1987-2002), een tijd waarin ik de onderdrukte delen van mijn oude zelf moest integreren in mijn Nieuwe Identiteit.

13. Het was een tijd waarin ik tevens op pijnlijke wijze met de "wereld" geconfronteerd werd, een periode, waarin ik, opnieuw door Jouw grenzeloze zegeningen, in staat was de stappen van de spirituele Weg op te schrijven (De Integrale Weg), naast alle andere geschriften (The Great Learning) waarvoor Jij mij inspiratie gaf. Dank zij Jou zijn mijn teachings universeel.

14. Je kent mijn ijdelheiden en mijn behoefte aan erkenning reeds voor ik er zelf mee werd geconfronteerd. Het bestond (bestaat) uit de verleiding Jouw geschenken voor mijn eigen doeleinden te gaan gebruiken. Omdat je wist hoe zwak ik hiervoor was, liet je mij deze strijd geheel alleen aangaan.

15. De Verlichting voor je eigen karretje spannen, is de grootste verleiding waarmee een mens geconfronteerd kan worden. Ik was gezegend, dat ik mij van de ware aard van deze strijd steeds scherp bewust was. Pas toen ik met mijn rug tegen de muur kwam te staan, reikte Jij mij de helpende hand.

16. Het bestond erin JouwZelf - als Kosmisch Vacuum c.q. Leegte achter de Leegte - aan mij kenbaar te maken als de Dimensie aan gene zijde van het Licht. Door dit inzicht begreep ik, dat Verlichting niet het Uiteindelijke was....waardoor de obsessie van mij afviel.

17. In tegenstelling tot het Licht kun je het Vacuum niet realiseren, bezitten of bereiken. Je kunt jezelf Er alleen maar aan toevertrouwen, je je Er aan overgeven, Het aanbidden. Daarom is niet Zelfrealisatie, maar devotie de hoogste trap van spiritualiteit. Looft en prijst de Moeder!

18. Alsof dit nog niet genoeg was, stuurde Jij mij Teresa van Avila ("Magistra Universalis")* om "op mij te passen" (haha). Je gaf mij haar als mijn innerlijke lerares, spirituele zuster en metgezel, een geschenk waarvoor ik immens dankbaar ben. Zij leert mij onvermoeibaar, dat wat voor mij het moeilijkst is: overgave. 

* Dankbaar ben ik voor de velen, die mij op mijn Weg hebben geinspireerd, in het bijzonder ook voor Shinran Shonin en het Jodo-Shinshu Boeddhisme, vanwege zijn nadruk op de "Andere Kracht" en ook aan  Sri Ramakrishna, vanwege zijn leven van overgave aan de Moeder.

19. Ik ben blij dat ik in een eerdere fase al mijn "grote ideeŽn" heb opgeschreven. Dan heb ik tenminste mijn plicht ten opzichte van de samenleving gedaan. De werkelijkheid van alledag is namelijk, dat ik - ondanks mijzelf - steeds kleiner word en mijn doelstellingen steeds meer op mensenmaat gesneden worden. "Niet mijn wil, maar Uw wil geschiedde".

20. Dat ook de zorgen (voor morgen) hierdoor van mij afvallen, is een goed teken. Het stemt mij tot grote nederigheid, dat ik zo'n grote "omweg" nodig had - hetgeen alles zegt over mijn eigengereid karakter - om uiteindelijk bij de de eenvoud uit te komen.

21. Dit komt omdat Jij mij voortdurend bewustmaakt van het feit - iets wat ik nog elke dag opnieuw moet leren - dat slechts een leven van overgave aan Jou, een waarin ik nooit ophoud Jou te loven, te eren en te danken voor alle uitzonderlijke zegeningen die ik van Jou mocht ontvangen, de enige en uiteindelijke vervulling is.

22. Zal het nog wat worden met die jongen....?"

Bij de Gratie van de Grote Moeder, de Alles-Omarmende Kosmische Baarmoeder, Koningin van de Hemel, Moeder van God.

TERUG

© 1999 Copyright by Han M. Stiekema.
The Great Learning/Levensschool Gratis Zelfstudie Leerpakket is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Het mag niet worden aangewend voor geldelijk gewin, commerciŽle doeleinden, uitgaven of publicaties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaargemaakt door middel van druk, download, opslag, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Last update:12/11/17

1.
Erkentelijkheid

2.
Opdracht

3.
Contemplatie

4.
Eenwording

5.
Uitnodiging

6.
Hemel op
aarde

7.
Leven Zoals
Het Is

8.
De Heilige Vallei

9.
Dankbaarheid