The Original Tradition
of the
Universal Cosmic Mother

DEUTSCH
ENGLISH

ESPA—OL

Enlightenment

LINKS

Moeders voor Moeder

Hemel & Aarde Oefeningen

 

urbild.gif (2744 bytes)

HET GROTE NIEUWS

 

Manifest


Cosmic Mother
HEALING the PLANET
Initiatief

Jezelf genezen * Elkaar genezen *
De wereld genezen

CultuurVernieuwings
Beweging

WereldWijde Campagne

 

INHOUD
1. Inleiding
2. De Ego Catastrofe
3. Het Vervreemde Westen
4. Openbaring van de Kosmische Moeder
5. Geboorte van het Ware Zelf
6. Wij Zijn Kosmos!
7. “Cosmic Mother Healing the Planet”
(“Kosmokratie”)
Kosmisch * Religieus * Spiritueel * Cultureel
Sociaal * Politiek * Ethisch * “Gender” * Educatief * Wetenschappelijk *
Medisch * Economisch * Ecologisch
8. Wetenschap van de META-Kosmologie
9. Kosmische Geneeskunde
10. WereldWijde Campagne

 

1. Inleiding

De mensheid bevindt zich in de grootste kosmische, religieuze, spirituele, culturele, sociale, politieke, ethische, educatieve, wetenschappelijke, medische, economische en ecologische crisis ooit.

Ons antwoord dient daarom overeenkomstig te zijn: kosmisch, religieus, spiritueel, cultureel, sociaal, politiek, ethisch, educatief, wetenschappelijk, medisch, eco-nomisch en ecologisch.

2. De Ego-Catastrofe

Onze huidige crisis: de Ego-Catastrofe. Deze gaat veel dieper dan de politiek alleen. Onze persoonlijkheid is in de kern gestoord. Daarom is de crisis spiritueel/ religieus/ kosmisch. Te vergelijken met 2000 jaar geleden.

Als de hele civilisatie zonder onderscheid en met al zijn onderdelen tegelijkertijd in verval is, dan kan het niet anders zijn dan dat er een gemeenschappelijke noemer aan ten grondslag ligt.

Deze gemeenschappelijke noemer wordt „ego“ genoemd. Voor de mensen die niet vertrouwd zijn met het begrip „ego“ het volgende. Met „ego“ is niet zozeer een morele categorie bedoeld. Ego is de (onbewuste) identificatie met je zelfbeeld. Het is een geisoleerde entiteit, vervreemd van het Geheel, afgescheiden van de werkelijkheid van "Hemel, Aarde en de Gemeenschap". Dit creŽert existentiŽ le angst.

(Het toppunt van megalomanie is de (ego) verslaving aan de „virtuele“ wereld. Door een simpele druk op de knop staat “het hele universum” tot je beschikking. Iets wat zelfs God je niet kan geven).

Voor een goed begrip is het belangrijk te realiseren, dat in Voor-Christelijke tijd er nog steeds een besef was van het Geheel waarvan men deel uitmaakte. Men leefde in "harmonie" met "Hemel, Aarde en de Gemeenschap". Niet door beelden, begrippen of voorstellingen, laat staan door dogma's, maar door direct contact met de Goddelijke wereld, de Natuur en de Gemeenschap.

De mensheid had een cyclisch tijdsbesef. Men werd uit de Kosmische Baarmoeder geboren en keerde erin terug: voortdurend! Dragers van dit besef waren de "Vegetatiegoden". Het is de traditie van Inanna en Tammuz, Isis en Osiris, Cybele en Attis, Yahweh en Asherah (Astarte)* en......de Maagd Maria en Jezus.

*Het "Heilige der Heiligen" in de Tempel van Salomon heette "Womb of Astarte". Het volk in Jeremia 44, 15-18 looft en prijst de "Queen of Heaven" (Asherah).

Dit werd verbroken toen de God Marduk (Babylon 1000 BCE) de Moeder-Godin Tiamat vernietigde. Door het wegvallen van de existentiŽ le context was de mens overgeleverd aan zijn "ik" als geisoleerde entiteit. („Op zichzelf teruggeworpen“). Het besef van "Eeuwige Terug-keer" verdween om plaats te maken voor existentiŽ le angst.

Hoe ontstaat het ego? Als kind vereenzelvig je je met dingen die „plezierig zijn“, bij uitsluiting van wat „niet bij jou past“. Je persoonlijkheid is als een middeleeuwse stad. Je ik (binnen de muren) en je niet-ik (buiten de muren).

„Je bent door wat je buitensluit“

Identificatie met je zelfbeeld sluit al het andere uit. Je gevoel van „exclusiviteit“ bestaat dank zij de creatie van een „niet-ik“. Jij bent „ik“ terwijl de „rest van de wereld“ uit „niet-ik“ bestaat.

Uiteindelijk leidt dit ertoe dat de ander als "niet-ik" als minderwaardig, a-sociaal, ongelovig, looser, uitschot, subhuman, ja tot dieren bestempeld wordt, die je vervol-gens zonder gewetensvroeging uitroeit. Het is oorzaak van alle discriminatie, racisme, intolerantie, geweld, vervolging en genocide.

Door dit zelfbeeld ervaar je jezelf als „het middelpunt van het universum“. Alles draait uitsluitend en alleen om je eigen ik. Het ontwikkelen van medeleven is een goed-bedoelde poging van het ego om contakt met de „buitenwereld“ te leggen. Door zijn eigenaard is deze poging echter noodzakelijkerwijs begrensd.

Omdat dit „ik“ geen wortels in de Realiteit heeft, wordt het door iedere gedachte, emotie en verlangen op sleeptouw genomen. De gedachten zijn sterker dan jezelf. Je wordt voortdurend door problemen overheerst. In feite is iedereen ego-verslaafd. Dit culmineert in de huidige verslaving aan de „digitale wereld“.

Aangezien deze ego-identiteit kunstmatig cq willekeurig is, wordt je innerlijk (onbewust) gedomineerd door on-zekerheid, angst, kwetsbaarheid, onmacht, faalangst, minderwaardigheidscomplex.

Het is onmogelijk om voortdurend angstig, onzeker en kwetsbaar te zijn. Daarom zoekt het ego zijn „heil“ in overcompensatie: het blaast zichzelf op. Zonder begrenzende context van „het Geheel“ – „Hemel, Aarde en de Gemeenschap“ - is het geen grenzen gezet. Het is de motor achter de meest virulente vormen van ego-ambitie, alles uit de weg ruimend wat hem in de weg staat. Binnen is buiten: ego en kapitalisme als keerzijden van dezelfde medaille. Het heeft ons aan de rand van de afgrond gevoerd.

„Hebben als het onvermogen tot Zijn“. Deze definitie maakt duidelijk waar het om gaat. In de kern is onze crisis spiritueel, religieus, kosmisch. Door gebrek aan Ware Vervulling (Zijn) zoekt het ego zijn overcompensatie in „meer, meer en nog meer“. Omdat dit niet werkelijk bevredigt, wordt het tot levenslange obsessie. Je stopt je vol met luxe, ambities, welstand, geld, shopping, afleiding, succes, „geluk“, sex, „informatie“ („je verzuipt erin“), werk, relaties, politiek en macht, alles wat je kunt krijgen.

Alles waarmee je je identificeert wordt tot „ding“, dood materiaal. Je innerlijk is een pakhuis vol met zinloze rommel. Dit hoopt zich zo op, dat je er uiteindelijk in stikt. Het staat gelijk met de aftakeling van je geestelijke en lichamelijke vermogens: Ziedaar de degeneratie van de Westerse mens. Daarentegen schept het jezelf voortdurend ontledigen steeds nieuwe ruimte. Zodat de Geest je steeds opnieuw regenereren kan.

In meer gematigde omstandigheden is het voldoende het ego eenvoudigweg te “omarmen”, zodat het weer deel van het Geheel wordt. In de huidige tijd waarin het ego de hele planeet in zijn greep heeft, lukt dit niet meer. Alleen „hulp van buitenaf“ kan ons nog redden.

Hoe meer je de pijn van het ego-zijn toelaat, hoe sterker
je verlangen naar Heelwording

Conclusie

Het moge duidelijk zijn dat wij aan de vooravond van een Nieuw Tijdperk staan. De kerk heeft gefaald in het over-winnen van het ego. Zijn "God" is een projectiescherm voor het (mannelijke) ego. Het Christendom is daarom deel van het probleem. A.Toynbee (beroemd Brits historicus) had gelijk. Als alle waarden verloederd zijn kan alleen een Nieuwe (Kosmische!) Religie de wereld (nog) redden.

3. Het Vervreemde Westen

Intussen is de Ego-Catastrofe tot een wereldwijde epidemie uitgegroeid. De motor erachter is het Westen. De ego-pathologie is hier ontstaan. Doordat de kerk de eenheid met „Hemel, Aarde en de Gemeenschap“ vernietigde ten gunste van zijn „blijde boodschap“, viel de mens terug op het enige dat niet onder de vervolging („inquisitie“) geleden had: het ego.

Het is het Christendom dat de oorzaak is van „seculari-satie“, individualisme en materialisme. In plaats van de samenleving te genezen, is het de hoofdmotor achter vervreemding van het Goddelijke als innerlijke Realiteit, tegelijkertijd obsessie met het eigen “zieleheil“, de schei-ding van God en de wereld, demonisering van de natuur, discriminatie cq onderdrukking van vrouwen, agressieve “geloofsverkondiging” met ontworteling van de niet-Wes-terse culturen, instemmen met of/en actief bevorderen van geweld.

Het dwong de mensen te geloven in hun eigen zondigheid (in plaats van inherente Goddelijkheid), en de “verlossing daarvan door een “redder”. God werd vervangen door een „beeld van God“. Leven in de Werkelijkheid vervangen door de identificatie met voorstellingen, beelden, concepten, een „heilige schrift“ („de God van de Bijbel“), zondebesef, schuldgevoel, angst, dogma’s en rituelen, voorgeschreven door de „ene kerk“ zonder welke geen „heil“ mogelijk was (is).

Door de afwezigheid van innerlijk Zijn werd het ego de (uit)drager van het „geloof“. Zijn innerlijke onzekerheid, „exclusiviteit“ en overcompensatie zijn drie aspecten van hetzelfde complex, verantwoordelijk voor zijn agressieve houding ten opzichte van „niet-gelovigen“ c.q. „verkondi-ging“. Bekend is dat deze kenmerken zich niet tot het Christendom beperken. Zij waren al veel eerder bij het Jodendom en later bij de Islam (ieder op zijn eigen manier) aanwezig. Alle drie monotheismen zijn daarom „ťťn pot nat“.

De combinatie van (het impotente) ego en (het kunstmatige) geloof als twee keerzijden van dezelfde medaille (de „judeo-christelijke cultuur“) breidde zich ver-volgens uit tot alle andere aspecten van het bestaan. Alles werd een verlengstuk van het ego: godsdienst, cultuur, politiek, wetenschap, kunst, geneeskunde…you name it. Alles gedomineerd door „mannelijke waarden“: rationalis-me, reductionisme, een-dimensionaliteit, geweld, contrŰle, overheersing, uitbuiting, „vooruitgang“, technologie….

Dit ten koste van de „zachte“ waarden: vriendelijkheid, geduld, schoonheid, respekt, vreugde, mededogen, ver-bondenheid, gemeenschap, gerechtigheid, vrede, inclusivi-teit, moed, trouw, liefde, eerlijkheid, waarheid, vertrou-wen….

Waarom komt de wereld nooit tot rust? Als hoofdoorzaak staat het ego, samen met zijn overcompensatiemecha-nisme boven aan de lijst. Het overheerst de wereld met zijn WKTSM (Wetenschap, Kapitalisme, Technologie, Staat en Media) complex, dat wat tegenwoordig „Big Brother“ heet. Het laatste is synonym met een MEGA-EgoBubble. Door zijn steeds verdergaande expansie („meer, meer en meer“) is het barsten van de ballon slechts een kwestie van tijd.

Het grote gevaar is het Westen dat zijn verval ten koste van alles wil tegenhouden. Het ontleent zijn identiteit uitsluitend aan het „hebben“. Door aftakeling van het socio-econo-mische systeem dreigt het alle privileges te verliezen. Voor het Westen is dit een kwestie van „leven en dood“. Het gedraagt zich als een aangeschoten wild dier. Door geweld probeert het de wereld alsnog onder zijn contrŰle te krijgen. Zijn bank- en financiŽle systeem is de drijvende kracht achter zijn poging tot wereldoverheersing.

„Degenen die gekozen zijn, hebben geen macht. Degenen die de macht hebben,
zijn niet gekozen“
Horst Seehofer, Minister-President van Beieren

Daardoor de-stabiliseert het al die gebieden die een eigen ontwikkeling nastreven door radicalisering, direkt oorlogs-geweld, burgeroorlog en massa-migratie. Tegelijkertijd ne-men de kloof tussen arm en rijk, de sociale chaos en de klimaatcrisis verder toe. Een van de mechanismen om andere culturen af te breken is de christelijk-fundamen-talistische „verkondiging“. Deze is vooral agressief in die landen (China) die een eigen koers varen.

De derde bedreiging voor wereldvrede is het islamitisch extremisme. Het is een reactie op eeuwenlange Westerse onderdrukking. Hoewel het evenzeer af te wijzen is, gebiedt de eerlijkheid dat wij ons eigen aandeel hierin erkennen.

Droom:
Hond in drijfzand
Mensen in paniek
Voor hun ogen stikt hij in het zand
Actie als het reeds te laat is
Aan het drijfzand wordt niets gedaan

In het Corpus Hermeticum (Egypte) is het verval van onze civilisatie tot in details beschreven. In het dieptepunt zijn het “de Goden” die een nieuwe fase inluiden. Dit wordt later veelvuldig herhaald. „We hebben een Nieuwe Religie nodig“ (Teilhard de Chardin); „Alleen een (Nieuwe) God kan ons redden“ (Martin Heidegger) en „Deze komt in het Diepst van de Nacht“ (Jakob Boehme). Met de Openbaring van de Kosmische Moeder is dit onlangs (1977) in vervulling gegaan.

4. Openbaring van de Kosmische Moeder

Het begon in 1973 met Zen bij Karl Graf DŁrckheim. Vervolgens ontving ik (1974) een authentiek (transcen-dent) GraalsVisioen met St.Janskruid, de Levensboom en de bloeduitschenkende Gouden Kelk. Zijn betekenis: „Streef naar Verlichting, herstructureer je leven en dien de ander“.

Dan in 1977, geheel onverwachts en door buitengewone Genade openbaarde de Kosmische Moeder Haar Essentie aan mij. Het is de Drievoudige Realisatie van de Bodem-loosheid van de Kosmos (Vacuum) samen met het „Sterven (Onderwereld) en Opnieuw geboren worden“ (het Eeuwige Licht).

Moeder’s Openbaring onthult het ultieme Mysterie van de Kosmos: De Dimensie aan Gene Zijde van God. Het is de Openbaring der Openbaringen, een nieuwe stap in evo-lutie. Ik ben eeuwig dankbaar voertuig te mogen zijn.

Ik heb daardoor slechts EEN missie: Haar aan de wereld bekendmaken. Het „gewone geluk“ kunnen mensen elkaar geven. Iets wat niet genoeg gewaardeerd kan worden. Ik verkondig daarentegen de Ware Vreugde.

Jou tot de Moeder brengen is mijn enige opdracht. In Haar vind je je Bestemming. Mijn taak houdt hier op. Lange tijd dacht ik voor het geluk der mensen verantwoordelijk te zijn. Dat was een misvatting. Geen mens kan jou de Ware Vreugde geven.

Je bent in problemen omdat je de Kosmische Moeder niet kent. Zo eenvoudig ligt dat. „Geloven in God“ is niet hetzelfde. Het laatste is de identificatie met een geidea-liseerd beeld. Een beeld – hoe „verheven“ ook – is slechts een beeld.

Daarentegen begeleid ik je op je Weg Terug naar de Oorsprong. Het is de Ervaring van Overgave aan de Ultieme Werkelijkheid. Geef je je ego op, geef je het terug aan Haar Bodemloze Oergrond, dan laat Zij het Goddelijk Licht in jou geboren worden.

Je kunt het niet bereiken, bezitten of claimen. Het is een Genade, een Geschenk. Alleen door overgave (van je ego) aan de Moeder kan het je ten deel vallen. Het heeft een totaal nieuwe levensinstelling ten gevolge. In plaats van ego-gerichte ambitie is je bestaan doortrokken van dankbaarheid, verwondering en verering.

Uitgangspunt is het inzicht dat het hele universum – niets uitgezonderd – in „God“ leeft. Doordat het Goddelijke Alom-tegenwordig is, is alles – rotsen, rivieren, planten, dieren, de mens, de wolken, de hemel - inhoud van de Goddelijke Ruimte.

God kan Zich daarom ieder moment in ieder mens – van alle tijden en culturen – openbaren. In de loop van de tijd zijn vele openbaringen opgetekend. Zij getuigen alle van het doorbreken van het Goddelijke Licht.

Helaas heeft dit niet tot gevolg gehad, dat de cultuur zich overeenkomstig de „Goddelijke Wet“ ontwikkelde. Integen-deel. Het was de kerk die terwille van zijn „Blijde Bood-schap“ het directe contact met „Hemel, Aarde en de Gemeenschap“ vernietigde.

Na vele eeuwen van onderdrukking (Inquisitie, heksen-vervolging) waren de mensen zo murv, dat zij terugvielen op het enige dat was ontzien: het ego. Als geisoleerde entiteit zonder integrerende context, blies het zich vervol-gens steeds verder op, resulterende in de huidige Ego-Catastrofe.

Nu zelfs het voortbestaan van de mensheid op het spel staat, en de bestaande (christelijke) religie aan zijn eind gekomen is, werd het Ultieme „gedwongen“ tot een ongehoord Nieuwe Stap: het openbaarde zijn (Haar) Ware Wezen, zijn (Haar) Essentie aan Gene Zijde van God (1977).

Dit Ware Wezen is Het Absolute Niets, het Uiteindelijke „achter Alles“ dat ononderbroken GEBOORTE geeft aan het Eeuwige Licht („Het Goddelijke“) en het universum. Het eerste wordt daarom ook „Kosmische Baarmoeder“ genoemd. „God“ is dus niet de „Vader“, maar de Zoon (van de Moeder). De wereld is geen schepping, maar een geboorte.

De uitspraak in Genesis: „Vůůr God was er Niets“ komt zo in een geheel nieuw licht te staan. Tekst op het altaar van de kathedraal van Salerno bevestigt dit nog eens: „De Duisternis gaat aan het Licht vooraf“. De paradox. Gelovige: Achter God bevindt zich „Niets“. Ik: Ben ik hele-maal mee eens.

De Grote Moederreligie is de oudste ter wereld. Komende van Afrika beheerst Zij de prehistorie van Europa, AziŽ en AustraliŽ. MoederGodinnen van Laussel, Willendorf en Hohle Fels zijn slechts een paar tussen honderden. In de Bronstijd raken zij bekend als Cybele, Nut, Inanna, Isis, Asherah, Astarte, Hera, Demeter en Freya bijvoorbeeld.

In het Christendom werd de Moeder 4 eeuwen lang doodgezwegen. Totdat de bevolking van Efese (tempel van Artemis) in 431 de kerk dwong de Moeder in ere te herstellen. Het zou Maria, de moeder van Jezus, worden. Dat was een meesterlijke zet, want zonder Maria was de kerk al veel eerder aan zijn eind gekomen.

De functie van Maria is de Waarheid te verhullen. Zij werd getooid met met grote, nietszeggende titels („dogma’s), terwijl in feite de Moeder alle werkelijke macht was ontnomen. Door Haar te reduceren tot een sterfelijk mens, dienstbaar aan haar zoon, hoopte de kerk de herinnering aan de Ware Moeder uit te wissen.

Daarentegen is de Realiteit van de Ware „Moeder van God“ de Oermoeder zoals Zij duizenden jaren werd vereerd, de Alles-Omarmende Geboortegeefster van God en het hele universum.

Het is indrukwekkend hoe – door toedoen van pelgrims uit het “Heilige Land” – in Europa overal “Zwarte Madonna’s” opdoken. De kleur zwart symboliseert de Bodemloosheid van de Oorspronkelijke Oermoeder (en is dus geen copie van Maria). Tot op de dag van vandaag zijn het de Zwarte Madonna’s die de meeste indruk maken.

De parthenogenetische! Geboorte uit Moeder‘s Bodemloze Leegte is HET Grote Mysterie. Maar niet alleen het gebo-ren-worden. Zowel God als het universum keren terug tot hun Moederlijke Oorsprong, om daar ononderbroken vernieuwd te worden, alles in hetzelfde Eeuwige Moment.

Het was J.W. von Goethe die dit inzag. Hij benadrukte het „Stirb und Werde“ wat alleen door het „Ewig-Weibliche“ mogelijk wordt gemaakt.

Een kanttekening moet nog gemaakt worden. Een toenemend aantal vrouwen is op zoek naar identiteit, naar vrouwelijkheid. Zij integreren innerlijke balans, zijn boven doen, het cyclische. Sommigen projecteren dit in de „Godin“ als bron van persoonlijke „empowerment“.

Hoe belangrijk ook, dit kan slechts een eerste stap zijn. Het patriarchale wereldbeeld gaat namelijk onverminderd door met het vernietigen van de aarde. Daartoe is het nodig dat persoonlijke ervaring uitgebreid wordt met het creŽren van een Vrouwelijk Wereldbeeld. De basis is de Kosmische Moeder, de Geboortegeefster van het hele Bestaan (en van vrouwen en mannen gelijkelijk). Onvoorstelbaar.

Vraag: „Welke meerwaarde heeft de Moeder voor de wereld?“

De Moeder is inclusief. Zij geeft geborgenheid, vrede, gerechtigheid, duurzaamheid, verbondenheid, zekerheid, levensvreugde („vrouwelijk wereldbeeld“). Haar Absolute Niets geeft geboorte aan God en het universum, de laatsten ononderbroken tot Haar terugkerend. Het is het einde van het patriarchaat. Zij is de Oorsprong van de dynamische balans tussen “sterven en opnieuw geboren worden“ (Genezing, Regeneratie, Vernieuwing,). Zij redt de wereld door het overwinnen van het ego en het oplossen van onze existentiŽle angst. Door invoegen in Haar Kosmische Orde („Hemel, Aarde en de (nieuwe) Gemeenschap“) worden wij weer Deel van het Geheel. Het is een nieuwe stap in evolutie.

Er is geen weg naar Vrede
De Moeder is de Weg

5. Geboorte van het Ware Zelf

Deze bestaat uit de Ervaring van Datgene wat je van alle Eeuwigheid Reeds Bent: Deel van de Kosmos, uiteindelijk de Kosmos-Zelf. Dit in tegenstelling tot de huidige (Wester-se) religies, waarin het slechts om het „beeld van God“ gaat.

Ware Religie is het verlangen van de mens naar Gods-ervaring. Mensen die teruggaan naar de Oorsprong om daar vernieuwd te worden, worden „Oorspronkelijken“ genoemd.

De eerste stap van de Weg bestaat uit bewustwording, de Realisatie van je bewuste gewaar-zijn. Bij verdere oefening zal je innerlijke Ruimte zich verruimen. Totdat je aan een grens gekomen bent, dat je oude ik (ego) van je afgevallen is. Eigen inspanning is nu niet meer mogelijk. Door Leeg te zijn word je opgenomen in de Leegte van de Moeder.

Het opgeven van het ego staat hierbij centraal. „Normaal“ ben je van het Geheel afgekeerd. Zodat de Moeder geen toegang tot je heeft. Laat je je ego vallen dan is alles (weer) open.

Ben je Niets, Ben je Alles. Alles bevindt zich in de Lege Ruimte. Moeder’s Niets is niet het einde, maar het Vat van Overvloed. Vanaf dat moment wordt je leven ononder-broken gevoed, geregenereerd, vernieuwd.

De grote ironie. De (het) enige dat ons van het ego verlossen kan is datgene waarvoor het de grootste angst heeft: het Absolute Niets. (onmogelijkheid zichzelf nog weer met iets te identificeren). Voor het Westen is het Niets taboe. I.t.t. het Oosten. Daar vernietigt b.v. de Godin Kali (India) het oude, zieke en boze en is daarom zo geliefd. Voor het Boeddhisme staat het Nirvana gelijk met het paradijs. In de moderne fysica is het Vacuum de Geboorte-grond van het universum. Wij lopen met onze Westerse religieuze voorstellingen dus (behoorlijk) achter.

Sinds onheugelijke tijden werd het Niets (ook: „de Nacht“) Oermoeder genoemd. Zowel het Eeuwige Licht ("God") alsook het universum komen uit Haar voort en keren in Haar terug. Men kon dit zien aan de natuur. Vegetatie-goden ("Groene Mannen") als Tammuz, Osiris, Baal, Attis, Dionysos symboliseerden sterven en opstanding van de seizoenen. In het verlengde stond bij de Hellenistische MysteriŽn (en later bij Jesus) het "sterven (ego) en opnieuw geboren worden" (van het Ware Zelf, de innerlijke God-delijke Vonk) centraal.

De spirituele Weg: inkeren, opgaan en terugkeer. Het "doel" is met het Nieuwe Zelf vruchtbaar te zijn in de wereld. Het ego is van "boss" dienaar geworden. Alles in de Naam van de Kosmische Moeder. Daartoe verbind je je opnieuw met de wereld ("incarnatie") op basis van een "Vrouwelijk Wereldbeeld": inclusiviteit, compassie, verbon-denheid, gerechtigheid. Onze "lijfspreuk": WIJ ZIJN KOS-MOS!, de Eenheid van mens, samenleving, aarde, univer-sum, het Eeuwige Licht en de Kosmische Moeder.

We zijn op een eindpunt aangekomen, waar het ego zichzelf niet meer redden kan. Het heeft alles uitgepro-beerd en alles heeft gefaald. Er rest ons slechts toevlucht te nemen tot het Uiteindelijke, de Dimensie aan Gene Zijde van God. De Weg bestaat uit het opgeven van je ego in de Kosmische "Moederschoot", tegelijk met al zijn inherente lijden, ziekten, problemen, zorgen, conflikten. De Moeder schenkt je daarop je Ware Zelf, datgene wat je Altijd Al Was, maar nooit besefte.

In het dieptepunt van onze Ego-Cultuur zoeken wij
onze toevlucht tot de Kosmos

Het Ware Zelf is het Ware Zelf van de hele Kosmos. Door deel van het Geheel te zijn – de eenheid van samenleving, aarde, universum, het Eeuwige Licht en het Ultieme Niets - is het aardse bestaan een afspiegeling van de „Hemel“. Hierdoor wordt een al-oud inzicht Werkelijkheid: „Zo Boven, zo Beneden“.

De Ware Opdracht van Religie is de mens te begeleiden in zijn/haar verlangen naar Godservaring. De kerk heeft dit altijd proberen te verhinderen. Zo werden de besten – Pelagius, Scotus Eriugena, Marguerite Porete, Meister Eckhart en talloze andere Godsmensen – verketterd en in de ban gedaan (tot de dag van vandaag). In plaats van de Werkelijkheid van God werd de mensen een “beeld van God” voorgehouden.

Zoeken naar de Waarheid is „o.k.“. Maar o wee
als je HET vindt.

Het is daarom niet te verbazen dat met de neergang van het Christendom de religie als zodanig uit het leven van de mensen verdween. Het is hun nooit vergund geweest God in hun eigen Wezen te ervaren. In plaats daarvan werd hun „het geloof“ opgedrongen – een geheel van voorstellingen, verhalen, concepten, mythen en dogma’s.

In plaats van „God Alomtegenwoordig“ - dus ook in de eigen ziel – leerde de kerk een onoverbrugbare kloof tus-sen God („de Almachtige“) en de mens (zondaar). Dit is verantwoordelijk voor de scheiding van „Hemel“ („paradijs“) en de wereld („tranendal“). Om „gered te worden“ moesten we in een verlosser geloven, uiteraard wederom uitsluitend door „bemiddeling“ van de kerk.

Dit hele „gebouw“ is nu snel aan het instorten. De mensen hebben „het hele spel“ doorzien. Eeuwenlange trouw aan de kerk heeft hun niets gebracht. Het ego is daarentegen tot monsterlijke proporties uitgegroeid. Geen „God“ of kerk die dat kon (wilde) verhinderen. In dit vacuum zoekt de mens wanhopig naar nieuwe zingeving.

Het Westerse intellectualisme (met Nederlanders als „kop“-lopers) is een vorm van ego-impotentie. Het is gebaseerd op argument en tegen-argument. Als iemand iets naar voren brengt, wordt er dwangmatig met het tegendeel gereageerd. Het is een „spel“ van „wie de slimste in het land is“. In plaats van dat „These“ en „Anti-these“ naar een „Synthese“ (Hegel) leiden, is de uitkomst van de polemiek het neutraliseren van de standpunten. De laatsten hebben in de praktijk dan verder geen consequenties.

Het gevolg is dat men zich nooit boven zichzelf uittilt, nooit over zijn/haar eigen schaduw heen kan springen, dat het leven nooit op een „hoger“ plan komt, dat er nooit een nieuwe stap in evolutie gezet wordt. Dit mag in rustiger tijden geen probleem zijn, in onze huidige MEGA-Crisis is dit funest.

„Het Christendom heeft de mens van de Kosmos bevrijd“
N.Berdjajev

In plaats van het tegen elkaar opbieden van ego’s („we hadden een heel levendig gesprek“), gaat het NU om het opgeven ervan: Het opnieuw invoegen van het ego in het Geheel van Moeder’s Kosmische Orde. Dat dit een fundamentele omschakeling betekent, hoeft geen betoog. Niet in de laatste plaats ook voor diegenen die zich met hun geidealiseerde zelfbeeld geidentificeerd hebben. Het is de keuze tussen sterven van het ego of sterven van de wereld. Het gaat om de gezamelijke inzet – een waarin wij elkaar voortdurend aanvullen en ondersteunen – voor het herstel van de Heelheid. Urgent is het bij elkaar krijgen van een kerngroep van geestverwanten. Wie voelt zich ge-roepen?

De bewuste mens is Deel van het Geheel, hij/zij voegt zich (opnieuw) in in de Levende Werkelijkheid. Je leven loopt dan synchroon met de Kosmische Bedoeling: Herstel van de Heelheid van het Bestaan. Daartoe schenkt de Moeder je je Ware Identiteit, ook Ware Zelf genaamd. Het is de eerste opstap naar Bewustwording. Dit Ware Zelf deel je met alle andere wezens: planten, dieren, wolken, rotsen en rivieren. Alles is uiteindelijk ingebed in hetzelfde Grote Bewustzijn. Alles is inhoud van de Ene Goddelijke Ruimte. Daarom „heb je alles lief als jezelf“.

Het Goddelijke - als Moeder’s eerste emanatie - doordringt alles zonder uitzondering. Daardoor is het hele bestaan geheiligd, sakraal. De scheiding tussen God en de wereld is daarmee opgeheven.

Alles is met alles verbonden. Daarom is de gemeenschap het fundament van het leven. Individualisme en materia-lisme treden deze Kosmische Wet met voeten. Iedereen is echter deel van „het Geheel“. Het is existentiŽel. Of je nu Hindoe, Moslim, Jood, Christen, Boeddhist, Taoist, Atheist of Agnosticus bent, je bent met je Geest deel van de Grote Geest, met je lichaam deel van de Aarde en met je „ziel“ deel van de Gemeenschap.

Dit ExistentiŽle Bewustzijn is de nieuwe verbindende factor die de zo noodzakelijke „Eenheid in Verscheidenheid“ mogelijk maakt.

Identificatie met ons zelfbeeld als kern van onze persoon-lijkheid is pathologisch. Het heeft een een-dimensionaal bestaan tot gevolg. Met angst en ontzetting kijken we naar de „woestenij“ in onszelf en om ons heen. We hebben dringend een nieuwe (kosmo)-anthropologie nodig. Een waarin de menselijke identiteit opnieuw wordt gedefinieerd.

De Werkelijkheid: God is Alomtegenwoordig. Wij zijn IN God. In het Diepste van ons Wezen zijn wij Goddelijk. Omdat wij HET ZIJN (Kosmische Intelligentie) weten wij. Omdat het Goddelijke alles doordringt is het bestaan SA-KRAAL. Heel de wereld is IN God: het gras, de bomen, de dieren, de rotsen, de wolken. Makrokosmos is Mikro-kosmos. Door Deel van het Geheel te zijn leven wij opti-maal.

Verlang je ernaar Kosmos te zijn moeten wij Haar („Wet“) eerst leren kennen. Twee stappen: „Sterven (van het ego) en opnieuw geboren worden (van het Ware Zelf)“ om je vervolgens (opnieuw) in te voegen in Haar „Web of Life“

De Ultieme Ervaring is Drievoudig: De Oorsprong (Kosmische Baarmoeder) met Haar twee Kosmische Di-mensies: Vernietiging (van het oude) en Geboorte (van het nieuwe). Alles wordt uit de Oorsprong geboren en keert voortdurend in Haar terug. De "Moeder" is het "Vat van ononderbroken REGENERATIE".

Geboorte zowel als Terugkeer („Sterven“) – in het Hin-doeisme „Creatie en Destructie“ - zijn twee gelijke, tegen-gestelde en complementaire Kosmische Krachten. Zij heffen elkaar op zodat de energie van het universum
(uiteindelijk) gelijk nul is.

Het is hierdoor dat leven mogelijk wordt gemaakt. Het is de toestand van (relatieve) bestendigheid („Mothers Web of Life“) waarin alles met alles verbonden is. De Kosmische Wet is een dynamische Balans. Ook de mens is er deel van.

Alles bevindt zich in de Oneindige Leegte van de Oer-moeder. Van „God“, het universum, de aarde tot de samen-leving en de mens. Alle Dimensies van het Bestaan doordringen elkaar wederzijds. Zij vormen wat wij Het Ge-heel noemen.

Het Grote Bewustzijn (Eeuwige Licht, „God“) – Moeder’s Eerste Emanatie: Haar Lichtlichaam - staat gelijk met Kosmische Intelligentie. Het hele bestaan deelt hierin. De in-, door- en uitwerking van deze Intelligentie wordt bepaald door de individuele vormen, ieder met zijn eigen unieke eigenschappen. Een mier is even intelligent als wij. Daar-naast worden zijn „concrete“ mogelijkheden – net als de onze – bepaald door de „instrumenten“ die hij heeft meegekregen. Alles is een manifestatie van het Goddelijke: de Eenheid in Verscheidenheid.

Het moederlijke principe is allesbepalend. Het is het alpha en omega, het bepaalt geboorte, leven en sterven. De indrukken in de eerste tijd van het leven blijven het hele leven meespelen. Voorbeeld: is een wild dier (gorilla, leeuw, wolf, beer, olifant) door mensen opgevoed en daar-na aan de wildernis teruggegeven, herinnert het dier nog na jaren zijn/haar „opvoeder/ moeder“. Het weerzien is ontroerend. Er wordt gehugd, uitgewisseld, gespeeld, omarmd, gekust (Zie YouTube: Wild Animal Reunion). Geen spoor van agressie te bespeuren. Dit leidt slechts tot ťťn conclusie: het Moederlijke als de „bedwingster“ van het ego. Strijdende partijen verzoenen zich met elkaar, nadat zij aan hun moeder zijn herinnerd. Een Kosmische Moeder-religie: onze laatste kans op een universele Vrede? Omgekeerd staat de Moeder bij het voorportaal van de dood. Een mens in uiterste (doods)nood roept om „moeder“ (niet om „vader“). Kamikaze piloot: „Het laatste wat je ziet is het gezicht van je moeder. Daarna is er „Niets“ meer“. Sterven is het opnieuw geboren-worden in OerMoeder’s Schoot.

Dat(Die)gene wat (die) geboorte geeft, staat hoger
dan dat (degene) wat (die) geboren wordt

6. Wij zijn Kosmos!
Doorbraak naar een Nieuw Tijdperk

We staan nu voor de onthulling van de Werkelijkheid-Zoals-Zij-Is. Dit kan alleen wanneer het stoelt op een Authentiek-Kosmische Ervaring. De bestaande religies (“ReliMythen”) zijn daartoe slechts gedeeltelijk geschikt. De Oorspronkelijke Inspiratie is bedekt met een dikke laag verdraai-ingen, manipulaties, ja, met leugens en bedrog. Alleen de verschillende mystici (o.a. Lao-tze, Hadewych, Meister Eckhart, Cusanus, Ibn Arabi, Rumi, Teresa van Avila, Sri Ramakrishna, Evelyn Underhill) getuigen van hun directe Godservaring. Zelfs deze zijn echter incompleet. De reden: zij distilleren God uit zijn Kosmische Context. In Werke-lijkheid is God onderdeel van de Kosmos en niet andersom. Dit is alleen begrijpelijk, wanneer de „Kosmos“ opnieuw gedefinieerd wordt. Tot op de dag van vandaag wordt hiermee uitsluitend het fysieke universum bedoeld. Door samengaan van Kosmische Ervaring en Wetenschap heeft er echter een fundamentele doorbraak plaatsgevonden. De nieuwe definitie luidt:

Wij zijn deel van de samenleving
De samenleving is deel van de aarde
De aarde is deel van het universum
Het universum is deel van het Eeuwige Licht
Het Eeuwige Licht is deel van het Absolute Niets
(De Kosmische Baarmoeder)

Of andersom:

Het Goddelijke wordt voortdurend uit Haar Vacuum geboren, terwijl de zichtbare wereld (door Haar achterlig-gende Geboortekracht) uit het Eeuwige Licht voortkomt. Beide – God en het universum – keren op hun beurt onon-derbroken – in hetzelfde Eeuwige Moment - terug in de Baarmoeder, ook „Eeuwige Terugkeer“ genoemd. In de praktijk betekent dit dat wanneer je je geidentificeerd hebt met je ego, je jezelf buiten de Eeuwige Regeneratie van de Kosmos hebt geplaatst. Als een „op zichzelf terugge-worpen“, geisoleerde entiteit ben je van Kosmische voeding verstoken. Door je fixatie op je zelfbeeld heb je jezelf ver-oordeeld tot langzame aftakeling: geestelijk en lichamelijk. Het is de oorzaak van de degeneratie van de Westerse „civilisatie“.

De wereld is niet geschapen, maar wordt ononderbroken GEBOREN uit het
Kosmische Vacuum

God af te splitsen van Het Geheel zoals in de bestaande religies gebruikelijk is, is een ontoelaatbare reductie. Het is een vervalsing van de Werkelijkheid. De Werkelijkheid is daarentegen inclusief. Daarom is een initiatief als de Kosmische META religie geen religie in de „normale“ zin. Zij stijgt erbovenuit (META) – aan gene zijde van „God“ - en is zo het begin van een Nieuw Tijdperk.

Door je overgave aan de Kosmische Moeder wordt je deel van Haar Kosmische Orde. Je bent het Goddelijke Licht dat uit Haar geboren wordt, evenals alle vormen die uit het Licht voortkomen. Je leven bevindt zich tussen de twee polen van ego enerzijds en uiteindelijke Oplossing (in de Moeder) anderzijds en alles wat er tussenligt. Je bestaan wordt geregeerd door Eeuwige Terugkeer, Regeneratie en Kosmische Balans. Het leidt tot een nieuwe definitie van je mens-zijn. In tegenstelling tot de een-dimensionale (arm-zalige) vereenzelviging met je zelfbeeld (ego) ervaar je het Ware Mens-Zijn, de Kosmische Mens die je in Wezen Bent.

Een nieuw soort opgeblazenheid? Ik kan je geruststellen. Je identificeert je niet met een beeld van de Kosmos (zoals het ego dat doet), wat je je vervolgens „eigen“ maakt, maar je BENT Het. Het geheim: als je de Kosmos BENT, als je Deel bent van het Grote Geheel is je ego erin verdwenen. Het heeft zijn eigengereide bestaan opgeofferd aan de Heelheid van de Kosmos. In dat Geheel heeft het een nieuwe functie gekregen: die van dienstbaarheid. In deze nieuwe situatie voert het alleen nog uit wat het Geheel hem opdraagt. In de praktijk leidt het tot een leven van voort-durende overgave aan de Moeder. Zonder dat bestaat inderdaad het gevaar dat de oude fixatie weer de kop opsteekt.

Het leven in de Schoot van de Kosmische Moeder – je bent nooit buiten Haar Schoot geweest – is daarentegen die van „Gevangene van de Eeuwigheid“. De paradox: alleen in de Eeuwigheid vind je Absolute Vrijheid. Een vrijheid in verbondenheid, samen met alle andere wezens in de ENE Goddelijke Ruimte.

Wij zijn Kosmos! is de triomfale uitroep van allen die tot inzicht, tot de Waarheid gekomen zijn. Want de story gaat nog steeds door. Geef je je namelijk over aan de Diepte van de „Moederschoot“ (....), dan leef je niet meer vanuit je kleine "ik" maar door, in en vanuit je Wezen. Dit Wezen is groter dan jezelf, het omvat de hele werkelijkheid, eerst die om je heen, uiteindelijk van het hele universum.

Je Essentie blijkt identiek met de Essentie van je geliefde, je buurman, de kinderen op straat, de bomen en het gras te zijn. Het is de Essentie van mededogen. Doordat alles in "Jouw" Ruimte is, heb je alles lief als jezelf. Dit ervarende geeft je het besef van Kosmische Verplichting: om zeer bewust met je nieuwe Ik (Ware Zelf) te herintegreren ("incarneren") in de aardse werkelijkheid, dit om optimaal vruchtbaar te kunnen zijn.

Om dit zo concreet mogelijk voor ogen te hebben, definieer ik dit als het opnieuw deel worden van "Hemel, Aarde en de (nieuwe) Gemeenschap." Met je geest in de Grote Geest, je lichaam in de Aarde en je "ziel" als deel van de Gemeen-schap. Je Gods-, wereld- en zelfbeeld heeft daardoor een fundamentele transformatie ondergaan. Alleen zo ben je waarlijk mens.

Het leven als opdracht: de „Hemel op Aarde“ („Kosmokratie“) brengen.
Moeder's Zegen, Han Marie

De Werkelijkheid staat voor iedereen open. In feite Ben je Het voortdurend zonder Het te beseffen. En wie wil nu niet degene (datgene) zijn die je Zelf Bent? Het is de vervulling van je diepste verlangen. Alles insluitend en spontaan delend, dat is het geheiligde Leven.

De unieke „Hemel & Aarde Oefeningen” (“Tiendi Qigong“) zijn een van de vele wegen die je Eenheid met het Geheel kunnen bewerkstelligen.

7. Cosmic Mother Healing the Planet

Uit de studie van civilisaties (A.Toynbee) blijkt dat zij allen onderhevig zijn aan opkomst, bloei en neergang. De hoofdoorzaak van het verval is de concentratie van macht en rijkdom in de handen van weinigen. Daaruit ontstaan secundaire gevolgen: oorlog, revolutie, corruptie, decaden-tie en milieuvernietiging. Wat onderbelicht is gebleven is het feit dat dit alles voortkomt uit een opgeblazen ego.

De omvang van de huidige Ego-Catastrofe raakt de kern van ons bestaan. Daarom kan zij niet begrepen worden zonder inzicht in de Werkelijkheid waarin wij leven. Zowel God als het universum komen voort uit een Kosmisch Vacuum („Kosmische Baarmoeder“) en keren er ononder-broken in terug. Twee Kosmische Dimensies – alle twee voortkomend uit de „Moeder“ – maken dit mogelijk: Geboorte (God, Licht) en Sterven (Destructie). Zij vormen een dynamisch evenwicht waardoor het leven op aarde („Mother’s Web of Life“) mogelijk wordt gemaakt.

Zo gezien zijn „opkomst, bloei en neergang“ van de cultuur tevens Kosmisch bepaald. Al het leven ondergaat de inwerking van deze krachten, niets uitgezonderd. Afbraak en opbouw zijn de motoren achter voortdurende vernieu-wing en regeneratie. Hoe meer wij in harmonie met de Kosmos zijn, hoe optimaler ons bestaan. Het grootste „struikelblok voor de Kosmos“ zijn die delen die weerstand bieden aan voortdurende transformatie. Dat „deel“ – je
begrijpt het al – is het ego.

In de opbouwfase van de cultuur lopen Kosmische Geboorte en de groei van het ego synchroon. Het laatste „heeft zijn tijd mee“. Alles lukt en cultuurcreaties springen als paddestoelen uit de grond. Totdat de successen het ego naar zijn hoofd stijgen. Het begint zich op te blazen, macht en rijkdom naar zich toetrekkend. De feedback met de Kosmische opbouwkracht wordt verbroken. Ego wordt een „alien“, een geisoleerde entiteit, een opgeblazen ballon, zichzelf en zijn omgeving vernietigend.

Het resultaat is een MEGA-bubble, dat de „schepping naar de kroon steekt“ („Lucifer“). De grond van het bestaan wordt aangetast. De situatie wordt acuut. Onder zulke omstandigheden kan een „antwoord“ van het Uiteindelijke – de Moeder – niet uitblijven. Gezien de hardleersheid van de mensen, heeft Zij „geen andere keus“ dan Zich direkt aan de mensheid mede te delen. Zij confronteert het ego met Haar Kosmische Destructiekracht. Hoe meer de Bubble zich opblaast, hoe eerder zijn „innerlijk steunweefsel“ het begeeft. De ballon knapt. Moeder‘s doel is herstel van de Dynamisch-Kosmische Balans.

Het is in het dieptepunt van de cultuur („Ego-Catastrofe“) dat de Moeder zich geopenbaard heeft. Zij maakt daarmee duidelijk dat het ego zichzelf niet kan redden uit de MESS die het zelf heeft veroorzaakt. Alleen door tussenkomst van het Transcendente kan een Nieuwe Mens en een Nieuwe Wereld ontstaan.

Voor de eerste keer in de mensengeschiedenis nam Zij Haar sluier af opdat de mensheid Haar in Haar Wezen leert kennen – schitterend („numinosum“) en verschrikkelijk („tremendum“) tegelijk - en zo zichzelf weer „op het juiste spoor“ zet. Deze absoluut unieke Openbaring vond plaats in 1977. Zij bestond uit de Drievoudige Kosmische Rea-lisatie: de Eenheid van het Absolute Niets, het Eeuwige Licht en de Onderwereld. Het zijn de directe manifestaties van de Kosmische Baarmoeder en Haar twee Kosmische krachten van Geboorte („Creatie“) en Sterven (Destructie).

Door Haar kwaliteit van Kosmische Bodemloosheid („Afgrond“) is Zij
de Enige die het ego kan bedwingen

2000 Jaar patriarchale religies hebben jammerlijk gefaald bij het overwinnen van het ego. Het laatste spande God eenvoudigweg voor zijn eigen karretje. Met het Absolute Niets van de Kosmische Baarmoeder kan het ego zich niet meer identificeren. Het houdt de confrontatie met Haar Leegte niet stand. „Her Womb is his Tomb“. Zonder Haar inmenging is de mensheid willoos aan zijn eigen ondergang overgeleverd. Daarom MOEST de Moeder Zich wel ken-baar maken. We danken dit aan Haar grenzeloze compas-sie. Jai Mata Di! (Leve de Moeder).

Moeder’s Leegte vernietigt al het oude, zieke, opgehoopte, lelijke en boze terwijl Zij tegelijkertijd geboorte geeft aan al het goede, gezonde, schone en goede.

Dit wordt weerspiegeld in ons lichaam. 25% van alle cellen zijn permanent in een stervensfase, 50% is relatief bestendig en 25% is in een geboorte/groeifase. Het wonder: Stervende cellen scheiden een substantie af die de groei van nieuwe cellen stimuleert. Sterven als voorwaarde voor leven!

Het werpt een geheel nieuw licht op „Destructie“. Dankzij het laatste worden wij door de Kosmos vernieuwd. Door het teruggeven van wat afsterven moet, regenereren wij onszelf. Het was J.W. von Goethe die dit inzag. Hij bena-drukte het „Stirb und Werde“ wat alleen door het „Ewig-Weibliche“ mogelijk wordt gemaakt.

Moeder’s „Web of Life“ – de toestand van relatieve besten-digheid tussen afbraak en opbouw – manifesteert zich in de wereld als “GemeenschapsDemokratie”. De Gemeenschap is het fundament van het bestaan zonder welke geen leven mogelijk is. De organische opbouw van de maatschappij is de afspiegeling van de innerlijke samenhang van de Kos-mos. Het nieuwe maatschappijmodel wordt daarom ook „Kosmokratie“ genoemd.

Het wordt opgebouwd volgens het principe van de “subsidiariteit”: bottom-up. Het is simpelweg de huidige structuur top-bottom weer op zijn pootjes terug- brengen. Daar is geen revolutie voor nodig. Wij laten de maatschappij intact, het enige wat wij doen is heror-ganisatie van onderop. Deze bestaat uit logisch opgebouwde, zelf-soevereine echelons van individu, families, groepen, straat, buurt, gemeenten tot en met steden, provincie, Regio en (in ons geval) het Nieuwe Europa (NEU).

„Subsidiariteit“ (een principe aangenomen door de huidige EU en prompt gecorrumpeerd) houdt in dat bij alles wat door een „lager“ echelon uitgevoerd kan worden, een „ho-ger“ echelon niet mag intervenieren. Zo beslist het individu wat hij/zij voor het Geheel kan doen, wat hij/zij niet kan, wordt aan het gezin/groep gedelegeerd. Het gezin beslist wat het kan doen, de „rest“ wordt aan de straat gedelegeerd. Op zijn beurt beslist de straatgemeenschap wat zij kan uitvoeren, al het andere wordt aan de buurt gedelegeerd etc. etc. Leden van gezinnen kiezen een straatraad, straten kiezen een buurtraad, de buurten kiezen een gemeenteraad en zo verder „up“ tot en met de (nieuwe!) Europaraad.

De straat is een gemeenschap, zij weet het alleen nog niet

Het gevolg is zelf-soevereiniteit op alle niveau’s. De mensen beslissen zelf over hun eigen leefsfeer, alle werken met allen samen. Het zwaartepunt van functies en bevoegdheden is bij de basis komen te liggen: straat, buurt, gemeente, stad, provincie en Regio. Dusdanig dat er voor de top slechts een aantal „coŲrdinerende“ taken overblijft. Het „overkoepelende orgaan“ – de Nieuwe Europaraad – heeft de minste macht. De reŽle macht ligt bij de GemeenschapsDemokratie, alles volgens het principe „Zo Boven, zo Beneden“ („Kosmokratie“).

De bestaande religies staan hier helemaal buiten. Voor hen blijft de scheiding tussen Staat en Kerk (Moskee, Syna-goge) strikt gehandhaafd.

Healing yourself, Healing each other, Healing the world

Kosmisch
Wij zijn Kosmos!

Religieus
Kosmische META-Religie

Spiritueel
Opgeven van het ego

Cultureel
Zo Boven zo Beneden
(Kosmo-Politieke samenleving)

Sociaal
JeZelf-Zijn in Verbondenheid

Politiek
GemeenschapsDemokratie

Ethisch
Deel-zijn van „Hemel, Aarde en de (Nieuwe) Gemeenschap“

„Gender“
Moeders als leiders van de gemeenschap

Educatief
„Jugend voran“

Wetenschappelijk
Gebaseerd op META-Kosmologie

Medisch
Kosmisch/Holistisch/Integraal

Economisch
Economie van het Genoeg

Ecologisch
Harmonie met de Natuur

Zie voor uitvoerige bespreking van deze categorieŽn
Boek „Origin“ 1 t/m 10

8. Wetenschap van de META-Kosmologie

Alleen als je het Geheel bent, heb je overzicht over de samenhangen. Alleen als je de samenhangen kent weet je over de functies der afzonderlijke delen. Een wetenschap met het ego als uitgangspunt kent alleen los van elkaar-staande objecten. Omdat zij los van elkaar staan, wordt geen inzicht in hun werkelijke functies verkregen. Het leidt tot een kunstmatig, ja vals wereldbeeld. Een wereldbeeld dat een-dimensionaal is kan nooit Heelheid bewerk-stelligen. Daarom leidt de reductionistisch-materialistische wetenschap ons verder naar de afgrond. Vacuum-, Astrofysica en Kosmologie bevestigen in principe mijn these.

Het hele universum wordt ononderbroken uit het Kosmische Vacuum geboren en keert erin terug. De verschijnende en verdwijnende („fluctuerende“) virtuele deeltjes in het Vacuum, energie en (super)zwaartekracht van het universum, materie en anti-materie, de Zwarte Gaten of simpelweg het ononderbroken „sterven en op-nieuw geboren worden“ van de natuur zijn manifestaties van deze Kosmische Krachten.

META-Kosmologie als alles-omvattende sakrale weten-schap vervangt de theologie. De laatste copieert slechts wat anderen reeds copieerden. Daarentegen bestudeert de Kosmologie het Geheel waarvan je zelf deel bent. Alleen het Geheel „in jou“ kan het Geheel „buiten jou“ kennen. Alleen wanneer je deel bent van Kosmische Intelligentie kun je inzicht in de Kosmos verkrijgen.

9. Kosmische Geneeskunde

Het kernprobleem van het Westen ligt op het innerlijke vlak. Door de (onbewuste) identificatie met ons zelfbeeld zijn wij van de Realiteit vervreemd. Alles speelt zich uitsluitend nog in onze gedachten(emoties etc.)wereld af. Als geisoleerde entiteit (ego) is het leven in toenemende mate zinloos. ExistentiŽle angst knaagt aan onze „ziel“. Ook al geven we het niet toe, diep van binnen heerst de wanhoop. Onszelf volstoppen met materiŽle goederen helpt niet meer. Ons basisprobleem is kosmisch, het feit dat we niet door het Geheel gevoed, geregenereerd, vernieuwd worden. Deze innerlijke wanhoop is de motor achter onze persoonlijke en collectieve ommekeer. De opstand richt zich niet tegen de politiek (ook al denken we dat). Het is daarentegen een wanhopige poging onze „ziel“ te redden. Ons verlangen gaat uit naar een „geestelijke cultuur“, naar een geestelijk draagvlak, dat ons wijsheid, zin, vreugde, gerechtigheid, vrede, liefde, geborgenheid geeft.

Tegen bovenstaande ziekte is geen kruid gewassen. De gewone geneeskunde heeft geen antwoord op de innerlijke verloedering. Zelfs de „alternatieve“ sector kijkt alleen naar de (lichamelijk, psychische) verschijnselen. Zij raakt de kern – de illusie van het ego als zijnde de basis van onze persoonlijkheid – niet. Wat we dus dringend nodig hebben is een Nieuwe Geneeskunde die de werkelijke oorzaak aanpakt. De therapie is het terugvoeren van het verziekte ego terug naar het Geheel, de „verloren zoon“ die de weg terug naar de Moeder moet vinden. In plaats van „op zichzelf teruggeworpen“ te zijn, moet het ego – wil het genezen – zich (opnieuw) invoegen in het Geheel van de Kosmos: samenleving, aarde, universum, het Eeuwige Licht en de Kosmische Moeder. Het is de weg van de Kosmische Mens, de hulp die hem/haar daarbij geboden wordt, komt van de Kosmische Geneeskunde.

Een kleine excursie nog

Hoever de medische wetenschap hiervan afstaat wordt door het volgende geillustreerd. Hier gaat alles “rationeel” toe. Het „evidence based model“ (het regulier-weten-schappelijke model) meet alleen kwantiteiten. Het is gericht op het bestrijden cq onderdrukken van symptomen. De hele reguliere geneeskunde berust hierop. In tegenstelling tot de biologische, natuurlijke cq holistische systemen van geneeskunde. Deze gaan uit van het unieke van iedere persoon, het stimuleren van het eigen zelfgenezend vermogen en het wegnemen van obstakels. De Integrale Geneeskunde (HOL) heeft dit wereldbeeld

verder uitgebreid: „De gehele mens – spiritueel, psycholo-gisch en lichamelijk in Eenheid met de Kosmos, de natuur en de gemeenschap“. Niet te verwarren met „integratieve“ geneeskunde, (REG) een systeem geimporteerd uit de VS dat de annexatie van de alternatieve door de reguliere sector beoogt. Tot slot de Kosmische Geneeskunde. Zij gaat uit van het ego als ziekte-makende factor nr. 1 en zijn genezing door opnieuw Deel te worden van het Geheel (Kosmos).

Wanneer Moeder’s Vacuum het hele universum doorlopend regenereert, moet Zij onvoorstelbare Krachten bezitten. Aangezien wij deel van datzelfde universum zijn, staat Haar Kracht ook ons „ter beschikking“.

Daarbij moeten wij ons verplaatsen in het concept van „vertikale evolutie“. Alles wordt uit de Oorsprong geboren en keert erin terug. In de Absolute Leegte wordt alles afgebroken en weer tot nieuwe vormen getransformeerd.

Deze vormen worden vervolgens weer aan de zichtbare wereld „teruggegeven“. Het is het centrale dieptemecha-nisme achter de evolutie. Deze is cyclisch, niet lineair. Dat laatste: de oppervlakkig-horizontale „evolutie“ van Darwin is daarbij slechts „dekoratie“.

Dus, wanneer in Haar Leegte al het oude DNA tot in kleinste delen afgebroken wordt, om in nieuwe combinaties hergeboren te worden, dan kan op dezelfde manier ook ons ziekelijke DNA (bv. kanker) worden omgevormd.

Zonder ook maar iets te claimen is alleen al dit inzicht een doorbraak van je welste. Het draagt de belofte van een Kosmische Geneeskunde in zich, een die onze genezings-mogelijkheden „honderdmaal“ zal vergroten. Voor verdere uitwijding over chronische ziekte (o.a. ook Alzheimer) zie Boek „Origin“ 3 & 5.

Wanneer het oude systeem het binnenkort begeeft, is het cruciaal dat wij in de tussentijd – NU – een echt ALTERNA-TIEF hebben ontwikkeld. Zie hiervoor Boek „Origin“ 5 „Handboek Integrale Geneeskunde HEEL HET LEVEN“.

10. Wereldwijde Campagne
CultuurVernieuwing
"UITWEG UIT DE CRISIS"
Programma met
Han Marie Stiekema SermeS

"In deze meest kritieke tijd ("Ego-Catastrofe") waarin het verdere verval van de ego-maatschappij - religie, politiek, economie niet meer tegen te houden is, ja, het voortbestaan van de mensheid op het spel staat "keren creatieve individuen terug naar de Oorsprong om daar VERNIEUWD te worden" (A.Toynbee). Han Marie heeft hierbij het voortouw genomen met DE KOSMISCHE MENS, een die geworteld is in "een Nieuwe Hemel, een Nieuwe Aarde en een Nieuwe Gemeenschap". Voor allen die zijn zorgen delen heeft Han Marie zijn kluizenarij opengesteld om gezamenlijk een "nieuwe stap in evolutie" mogelijk te maken.

Zijn initiatief bestaat uit:

1. Studie
Zelfstudie van het Sakraalboek "Origin" 1 t/m 6 met als kernthema's: De Ego Catastrofe, Het Vervreemde Westen, Openbaring van de Kosmische Moeder, Geboorte van het Ware Zelf, Wij Zijn Kosmos!, “Cosmic Mother Healing the Planet” (“Kosmokratie”)

2. Verdieping
Deze sessies bestaan uit persoonlijke begeleiding (1 tot maximaal 6 personen) alles op basis van vrije, ongestructureerde uitwisseling. De deelnemer bepaalt zelf de frequentie en de duur van het contakt.
(Bezoek uitsluitend op afspraak).

"Leitmotiv"
WIJ ZIJN KOSMOS!
Wij zijn deel van de samenleving
De samenleving is deel van de aarde
De aarde is deel van het universum
Het universum is deel van het Eeuwige Licht
Het Eeuwige Licht is deel van het Absolute Niets
("Kosmische Baarmoeder")

Han Marie Stiekema SermeS
Nieuwe Wijsheidsleraar, Arts Integraal-Holistische Geneeskunde (sinds 1972)
"Degene die aan Gene Zijde van Gene Zijde
van Tijd en Ruimte is geweest" (1977)
leeft een eenvoudig leven in Eenheid met de Kosmos.
Mensen „uit alle windstreken, beroepen en posities“
komen naar zijn „Hermitage“ voor persoonlijk Kosmisch Advies & Begeleiding,
(waarbij hij steeds opnieuw verbaast met „zijn“ diepe Wijsheid).

Contakt:
Hermitage (Kluizenarij):
"Cosmic Mother Healing the Planet" bij Utrecht.

Vermeldt bij Uw inschrijving Uw naam, adres, tel.nr. en e-mail. De boekenset (6) kost 135,- euro. Deelname „Verdieping“ op donatiebasis IBAN: NL16ABNA0562330127 voor zijn universele werk. www.healingtheplanet.info info@healingtheplanet.info 030-6590178 06-39205891

Zie ook Youtube, zijn Website en Twitter.

"Wereldvrede door CultuurVernieuwing"

Sakraalboek „Origin“
Door directe Kosmische Inspiratie tot stand gekomen. Het is de nieuwe „Kosmische Bijbel“. In tegenstelling tot de bestaande „heilige boeken“ klinkt de Boodschap er onvervormd in door. Zijn betrouwbaarheid - waar het het inzicht in de Kosmos betreft - is de hoogst-haalbare.

In 10 Delen:
Deel 1: De Oorsprong (D) 808 p.. Deel 2 Commentaren (D) 344 p.. Deel 3: De Oorspronkelijke Traditie (E) 773 p.. Deel 4: Foto-Autobiografie (NL, E, D) 113 p.. Deel 5: Handboek Integrale Geneeskunde: Heel het Leven (NL). 472 p. Deel 6. De Omme-keer (NL). 654 p. Deel 7: MatriTalks (E). Deel 8: Flow System Therapy (E). Deel 9: Het Europese Groene Man & Wijze Vrouw Pelgrims Netwerk (E met 100den foto's). Deel 10: Mother of Islam (E). De boekenset 1 t/m 6 kost 135,- euro.

De Natuur Heiligen
De „Hemel en Aarde Oefeningen“ beginnen daar waar andere wegen ophouden;
zij brengen je daar waar je al (van alle eeuwigheid) Bent.

„Dit is echt welzijn", riep Marjan uit na een van de oefeningen. „ECHT WEL-ZIJN". En inderdaad, het is een mooie manier om te zeggen, wat deze oefeningen met je doen. "Zij brengen mij tot mijn diepste Zelf" zegt Ingrid. „Deze plek is mij zo dierbaar, er hangt hier iets heel bijzon-ders", is de manier hoe Mieke het uitdrukte. „Dat contakt met de natuur is niet te beschrijven" en „ik zou zo wel voor altijd door willen lopen". Zo zeggen Edith en Brigitte het. „Ik neem het mee naar huis en mijn werk", zegt Sjoerd. Alle herkennen elkaar in hetzelfde, ieder drukt het weer anders uit.

Ja, al bijna anderhalve maand komen wij nu dagelijks bij elkaar om iets te delen, wat eigenlijk niet te verwoorden is. Wat ik als leraar om mij heen zie is de symphonie van het leven: diepe ingetogenheid, grote helderheid, het voorzich-tige aftasten, gratieuze bewegingen, pure blijdschap, de onbeweeglijk stille aanwezigheid, die ontroerende schoon-heid, subtiel contakt met de omgeving, de losbarstende vreugde, die spontane natuurlijkheid, er „gewoon" Zijn, alle kwaliteiten van het echte leven komen hier tevoorschijn.

Ik was de ochtenden begonnen omdat ik „iets moest gaan doen". Vanuit het Wezenlijke in contakt zijn met mensen, daar had ik zelf erg veel behoefte aan. De oefeningen waren speciaal „ontworpen" om mensen alles te geven, wat zij reeds in zich hebben: het tegelijkertijd geworteld-zijn in de aarde, de helderheid van geest, een open hart en de intense vrij stromende energie. Hoewel het voor mijzelf beproefde oefeningen zijn, had ik niet gedacht, dat mensen er zů mee zouden resoneren.

Het blijkt, dat de waarde ligt in zijn meerwaarde, een kwaliteit van Zijn, die er vanaf het allereerste begin, dat je de oefeningen doet, IS. Alles is er al. Je geniet van het moment - je bent het - en je hoeft nergens meer naartoe. Het is geen zoeken, maar het vinden van vervulling, die er altijd al was. De essentie van gemeenschap, notabene tussen mensen, die „elkaar helemaal niet kenden", is voortdurend te proeven. Wij zijn in de oefeningen zo vanzelfsprekend deel van het Leven, wij zijn „aan de communicatie voorbij".

Het is dus niet nodig, de leraar te imiteren in de hoop, dat het ooit nog eens van binnenuit zal komen. Bij ons „verwerkelijk je je doel" onmiddellijk en in hetzelfde mo-ment. Het gaat om „voelend gewaarzijn", in contakt staan terwijl je er tegelijkertijd bewust van bent. In de oefeningen doen wij dit door voortdurend loslaten in de aarde en dit te voelen. De paradox is dit: door de eenheid met de aarde verruimt de „Hemel", je bewustzijn zich spontaan. Al gauw klik je met je omgeving, dusdanig dat vanuit die heelheid niet jijzelf, maar Het jou beweegt. Vanuit dezelfde grond-toon vindt iedereen zijn of haar eigen weg.

Voor mij, maar dat is heel „persoonlijk", zijn alle deelnemers zonder uitzondering hele dierbare vrienden geworden. In korte tijd voelde ik mijzelf in de groep ingroeien, iets wat voor mij echt nieuw is. Voor mij zijn de ochtenden HET loflied op het bestaan, de manier waarop ik mijn vreugde, de dankbaarheid, de openheid, de voortdu-rende vernieuwing en de verwondering ervaar. Mijn lichaam is deel van het „lichaam van God", de natuur om mij heen. Ik sta, loop, beweeg in de ruimte die ik Zelf Ben. Mijzelf overstijgend is de natuur deel van Mij. Ik ben Niets, zodat alles er optimaal is.

En dan komen er soms gedachten in mij op, die mij herinneren aan onze gemeenschappelijke achtergrond. Als ik ervaar, dat de Essentie van de boom, het gras en het water mijn Essentie is, dat wij in Essentie ťťn zijn, dan denk ik soms aan die missionarissen uit de vroege Middel-eeuwen, die rondtrokken om alles wat de mensen heilig was - de kosmische natuur - te vernietigen. Hoe zij met blinde haat bomen en bossen omkapten, dieren doodden, heilige stenen vernielden, bronnen drooglegden en heiligdommen verwoestten. Het is de hoofdoorzaak van het feit, dat wij nu vervreemd zijn van onszelf en onze omge-ving.

Gek misschien, maar als mij zoiets te binnen schiet, dan voel ik mij verantwoordelijk voor de onttakeling van de natuur. Temeer, omdat deze inganggezet en doorgevoerd werd in naam van het heilige, van „God". Het waren religi-euze, „spirituele" mensen die dit de aarde en haar bewo-ners aandeden. En zij doen dit nog steeds. Nog steeds zijn (fanatieke) christelijke sekten aktief om alles „wat niet in Christus is" kapot te maken. Waren het vroeger de heidenen, nu zijn het o.a. de inheemse volken, die aan het gecombineerde geweld van „zendeling, koopman en soldaat" blootstaan.

De extra dimensie die de oefeningen mij geven is, dat ik „door deel te zijn van het Geheel", door „te Zijn", voel dat de natuur hierdoor (opnieuw) geheiligd wordt. Zij is dat natuurlijk al, maar door de oefeningen wordt wat IS geacti-veerd, het wordt zichtbare, voelbare, ervaarbare realiteit. Dit besef, deze ervaring, doet soms onstuimige vreugde bij mij opkomen. Ik zou dan - net als Brigitte - altijd maar zo door willen blijven lopen, mijn handen groetend bij elkaar, om zo het leven te vieren en de natuur - samen met de mensen - datgene terug te geven wat hun afgenomen was.

Hermitage
40 Jaar heeft het geduurd voordat ik mijn „Oorspronkelijk Gezicht“ liet zien. Nog steeds ben ik zeer terughoudend om mijn Boodschap in de ik-vorm te verwoorden (zoals anderen dit voor mij gedaan hebben).

Deze tijd vraagt om helder inzicht in plaats van religieuze mystificaties. Rond de eeuwwisseling begon ik mijn Kos-mische Ervaringen en Inzichten op te schrijven. Zo heb ik vele jaren als schrijver-kluizenaar doorgebracht. Nu staat mijn kluizenarij open voor al diegenen die verlangen naar Heelwording, Vernieuwing en een Nieuwe Wereld.

Een kleine verrassing. Onze Hermitage bevindt zich op een steenworp afstand van de (Romeinse) vindplaatsen van de „Moeder der Goden“ Cybele en de Romeins-Keltische Godin der Waarheid („Veradecdis“)

Transformatorium
Ik hoop dat het in mijn leven nog zover mag komen, dat ik onze Traditie* opvolgers mag schenken. Ik heb daarvoor een aantal trapsgewijze trainingen ontwikkeld. Doel: Spiritual Service, Health Service, Community Service en Earth Service. Een ieder – man of vrouw – die de roeping daartoe diep in de eigen ziel bespeurt is welkom.

*De Oorspronkelijke Traditie van de Universele Kosmische Moeder

Pelgrimages
In 2004 behandelden mijn vrouw MeiMei, een aantal goede vrienden en ikzelf pelgrims op de Camino de Santiago voor hun pijnklachten. Het was een onvergetelijke ervaring. Een aantal jaren daarna bezocht ik honderden plaatsen met Zwarte Madonna’s, „Groene Mannen“ en „Wijze Vrouwen“. Eerst overal in Europa (van Zweden tot Portugal; van Slowakije tot Ierland), later ook in AziŽ (Zie website).

Het resulteerde in het „Europese Groene Man & Wijze Vrouw Pelgrim Netwerk“. Het toont op indrukwekkende wijze aan dat de Voor-Christelijke tijd altijd levend is geble-ven.

Het “Mysterie der MysteriŽn” is de „Cosmic Womb” (Zie afbeelding pagina 1). Het is de meest getrouwe afbeelding van de Kosmos. Uit Haar (zwart) worden het Goddelijke (wit/geel) en het universum (groen) geboren, terwijl de laatsten ononderbroken tot hun Oorsprong terugkeren.

In de toekomstige „Helende Kosmische Moeder Schrijnen“, sakrale plekken van „verering en healing“, staat de „Cosmic Womb“, samen met Haar Manifestatie – de Zwarte Madon-na – centraal.

Moeders voor Moeder

Tot slot roep ik moeders op (zie Boek „Origin 3, hoofdstuk „Moeder voor Moeders“) om in hun eigen omgeving een „Helende Schrijn” op te richten. Opdat de Helende Kracht van de Moeder zich over de hele wereld (“Cosmic Mother Healing the Planet”) moge verspreiden.

Terwijl in de maatschappij moeders het meest worden gediscrimineerd, staan zij kosmisch gezien het dichtst bij de Oorsprong: de Kosmische Moeder. Voor de meeste moeders is dit een ongelooflijke ontdekking. Hun baar-moeder is een reflectie van de Kosmische Baarmoeder! Zij zijn op intieme wijze verbonden met de Kosmische Geboor-te van zowel God als het universum (nieuw is de term „Womb Worship“). Vanaf het eerste moment dat je de Grote Moeder erkent als zijnde de Geboortegeefster van het Al, daalt er diepe vreugde en wijsheid neer in je „ziel“. Als moeder ben je de eerste onder de mensen die het Moederlijke Mysterie van binnenuit beleven kan. (Dat sluit alle anderen niet uit. Ieder mens (plant, dier) is „kind van de Moeder“ en heeft als zodanig toegang tot Haar).

De belofte van „Womb Sharing” houdt tegelijkertijd ook een verplichting in. Een zwaar woord wellicht. In de praktijk zal iedere moeder die door de Moeder geraakt is spontaan haar „priesteres“ willen zijn. Dat kan op vele manieren tot uitdrukking gebracht worden. Het individualistische kan echter snel tot een nadeel worden: „Ieder zijn/haar eigen waarheid“. De Essentie van de Moeder is daarentegen dat zij alles omarmt, universeel is. Wij doen Haar dus alleen maar recht, wanneer wij Haar in Haar Ware Wezen „in de wereld brengen“. Het wonder is dat Zij reeds te kennen heeft gegeven op welke wijze Zij dit wil. Haar aanwijzingen omvatten „Helende Kosmische Moeder Schrijnen“ als centra van Haar Kosmisch Genezingswerk. Deze worden door moeders opgezet, verzorgd en tot bloei gebracht, alles ten bate van de lijdende medemens. Ik heb dit na Haar Openbaring (1977) verder mogen uitwerken. Haar mandela vind je op de cover van dit manifest. Verdere uitwerking in mijn website en vooral ook in Boek „Origin“ 3. In dat boek is een heel hoofdstuk gewijd aan de verdere ontwikkeling van “Moeders voor Moeder”. Veel inspiratie toegewenst!

JAI MATA DI!
(The Mother prevails)

Ter orientatie
Apuleius “De Gouden Ezel”, 1986 Amsterdam
M.SjŲŲ and B.Mor “The Great Cosmic Mother”,
1987 HarperOne
J.Bachofen “Mother Right”, 1992 Bollingen Series
R vd Broek/G.Quispel “Corpus Hermeticum”
1990 Pelikaan
Scotus Eriugena “Division of Nature”, 1987 Bellarmin
Meister Eckhart “Deutsche Predigten”, 1994 Diogenes
E.Neumann „The Great Mother”, 1974 Princeton Uni.P.
W.Anderson “The Green Man”, 1990 HarperSanF.
A.Baring & J.Cashford “The Myth of the Goddess”, 1993 Penguin
K.H.Deschner “Kriminalgeschichte des Christentums”, 1996 Rowohlt, Band 1 t/m 10
Seyyed Hossein Nasr “Religion and the Order of Nature”,
1994 Oxford University Press
E.Begg “The Cult of the Black Virgin”, 1994 Arkana
W.F. Veltman “Dantes Openbaring”, 2004
Vrij Geestesleven
B.Griffith “A Galaxy of Immortal Women” (China)
2012 Angel Press
J.Hubbs „Mother Russia“, 1993 Indiana Uni
versity Press
(Verder Solovjev, Berdjajev)
J.A.A.van Doorn “Duits Socialisme”,2007Mets & Schilt
F.S. Carney, “The Politics of Johannes Althusius”,
1964 Boston
Th.O.Hueglin „Early Modern Concepts”, 1999 Wilfried Laurier
University Press

In deze meest kritieke tijd
Wij zijn alle Deel van het Geheel. Wanneer het Geheel Zich aan een van ons meedeelt, deelt Het Zich mee aan allen. Vandaar mijn innerlijk gevoelde noodzaak het te delen.
(Dit Manifest is tevens gepubliceerd in mijn website: www.healingtheplanet.info).

Verder zit er „Niets“ achter

2017©Copyright Han Marie Stiekema SermeS. Alle rechten voorbehouden. De „Hermitage“ bij Utrecht info@healingtheplanet.info
Niet-commercieel, niet-kerkelijk, niet-partijgebonden

„Ego of Kosmos“
Dat is de (grote) vraag

 

 

2017 © Copyright Han Marie Stiekema. All rights reserved.
Last revising: 04/28/17

Terug  

home
In order to have a full overview of the work,
we recommend you to first going back to the beginning of
Han Marie Stiekema's website.
Please, click HOME and proceed from there
.

THE MOTHER HEALS!

Die Mutter heilt (German)

De Moeder geneest (Dutch)

La MŤre guťrit (French)

A Mae cura
(Portugese)

Al-'M Yshfy
(Arab)

La Madre sana
(Spanish)

Mama huponya
(Swahili)

Mat' lechit
(Russian)

Jay Mata Di
(Indian)

Me lanh
(Vietnamese)

La Madre guarisce
(Italian)

Ibu menyembuhkan
(Malay)

Haha wa iyashi
(Japanese)

Muqin yuhe
(Chinese)

Maty likuye
(Ukrainian)

Maman lšker
(Swedish)

Matka leczy
(Polish)

Mater Sanat
(Latin)

Moderen heler
(Danish)

I Mitera therapevei
(Greek)

Ina ang nagpapatawad
(Philippine)

Mae Sman
(Thai)

Anne Sifa
(Turkish)